БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Проекти, спечелени и изпълнени от БЦП МСП самостоятелно или като водещ партньор

 • 2002-2003 EIC Local Cooperation – финансиран от DG Enterprise на Европейската комисия, обща стойност на проекта 3000 EUR;
 • 2003-2004 EIC Internal Call – Business Opportunities with Enlargement Campaign – финансиран от DG Enterprise на Европейската комисия, обща стойност на проекта 8000 EUR само за EIC BG812;
 • 2005 – Национална контактна точка на eMarket Services – официалната мрежа на Европейската комисия за електронна търговия и електронни пазари;
 • 2006 – членство в Designing Hub – международна мрежа за обмен в областта на индустриалния дизайн.
 • 2007-2008 – Обява на ЕК „Развитие на капацитета на екологичните НПО чрез трансфер на добри практики в ЕС25”, проект „Изграждане на капацитет за дейности по екологично развитие и „зелена” ефективност”, с координатор БЦП МСП и партньори The Environment Centre tEC (Великобритания) и Med.O.R.O. Scarl (Италия), на обща стойност 44 410 EUR.
 • 2009 – 2012 – програма CBC Румъния-България 2007-2013, проект „TourNet – Promotion of Cross-border Networking for Development of a Common Bulgarian-Romanian Tourist Product” с координатор БЦП МСП – Русе и с партньори Областен съвет – Гюргево, Асоциация Еврорегион „Данубиус” – Русе и Академия за икономически науки Териториален университетски център – Гюргево, на обща стойност 490 500 EUR.
 • 2012 – 2013 – обява на Дунавски център по компетенции, проект „Онлайн пътеводител за екотуризъм” с координатор БЦП МСП и партньори Агенцията за развитие на човешки ресурси (АРЧР) в Русе, Община Елена и Асоциацията за екотуризъм в Румъния (AER) с обща стойност 38 680 EUR.

Собствени проекти

Проектите са финансирани изцяло със собствени средства на БЦП МСП.
 • Трети Бизнес Инкубатор за старт на фирми – в последващ период с акумулирането на средства се изгражда трети инкубатор. Община Русе е предоставила сградата и прилежащите постройки на бивше училище, където БЦП МСП е извършил ремонтни работи и помещенията са пригодени за нуждите на фирмите.
 • Бизнес Инкубатор JUNIOR – съвместно с Русенски университет за подготовка на млади хора за реални бизнес условия;

Проектни партньорства

Проекти, реализирани от други организации с партньор БЦП МСП:
 • 1997 – проект „Започнете вашия бизнес”, реализиран от UNDP (Програма за развитие на ООН) в градовете Русе, Силистра и Разград, обща стойност 140 000 DM;
 • 1998-1999 проект PHARE „Изложбена зала от двете страни на Дунава”, реализиран от Съюз за стопанска инициатива – Русе, обща стойност на проекта 107 000 EUR;
 • 2000 PHARE ACCESS, проект „Организиране на група за трудотерапия и самопомощ на пациенти с хронични душевни разстройства от Русе в работилница за ръчно изработени предмети”, реализиран от център „Решения”, стойност на проект 35 000 EUR;
 • 2000-2002 PHARE, проект „Увеличаване на капацитета за ускорен растеж на сектора на МСП”; SCR-E/11/0959/D/SV/BG, реализиран от PNT, с партньорство на БАРДА и Агенцията за малки и средни предприятия, обща стойност на проекта 2,8 млн. EUR;
 • 2003-2005 Програма MACIP, проект „Увеличаване капацитета на общини и асоциации в България”, финансиран от Министерството на външните работи на Холандия и изпълняван от VNG International и Международни градски сътрудници ЕООД;
 • 2003-2004 Програма PHARE “Развитие на гражданско общество” 2001, проект „Нови хоризонти – Модел за социално-икономическа интеграция на безработни жени от изостанал селски район в областта на алтернативното земеделие”, реализиран от Асоциация за регионално развитие на Област Русе, стойност на проекта 15 000 EUR;
 • 2004-2005 PHARE CBC проект „Found of a Technical Support for Cooperation Between University Business Incubator-Giurgiu and Business Incubator-Russe” за предоставяне на ноу-хау по бизнес инкубиране на партньорите от Румъния, реализиран от Университетски Бизнес Инкубатор – Гюргево, обща стойност на проекта 45 000 EUR;
 • 2002-2004 проект на Канадската агенция за международно развитие „CANADA/BULGARIA EXPORT MARKETING TRAINING PROJECT”, реализиран от БАРДА и Българската агенция за насърчаване на търговията; обща стойност на проекта 640 000 USD;
 • 2003-2005 проекти Integra и Integra Plus на Италианското министерство на външните работи за интернационализация на малките и средните предприятия, реализиран от Mondimpresa, Италия на обща стойност над 1 млн. EUR;
 • 2005 – 2006 – проект „Активни мерки на пазара на труда” на USAID с програма за оптимизиране на веригата на доставките.
 • 2007-2009 – програма ТГС Румъния – България 2007-2013, PHARE CBC 2005, проект „Трансграничен бизнес център Данубиус” (Cross-border Business Centre Danubius), с координатор Областен съвет – Гюргево и партньор БЦП МСП, на обща стойност 389 925 EUR.
 • 2008-2009 – програма ТГС Румъния – България 2007-2013, PHARE CBC 2006, проект “Развитие на бизнеса – основа за регионално развитие” (Business Development – Foundation For Regional Development), с водеща организация Областен съвет – Гюргево и партньори БЦП МСП и Областна асоциация на МСП – Гюргево, на обща стойност 113 710 EUR.
 • 2008-2009 – програма Lifelong Learning – Leonardo Da Vinci – проект „Европейски инкубатор за обучение по дизайн” (European Design Training Incubator) с координатор design innovation Белгия и партньори от България, Естония, Германия, Франция, Великобритания, на обща стойност 663 311 EUR.
 • 2009 – 2011 - CIP “Intelligent Energy”, проект „Регионални клъстъри за енергийно планиране” (Regional Clusters for Energy Planning) RegCEP с координатор на проекта Shannon Development Ireland и партньори от България, Ирландия, Белгия, Финландия, Великобритания, Естония, Словения, Унгария, Италия, на обща стойност 1164 887 EUR.
 • 2009 – 2011 - програма FP7 – REGIONS – 2009-1 Regions of knowledge, проект Biomass mobilization – BIOMOB с координатор Shannon Development – Ирландия и с партньори от Ирландия, Унгария, Дания и България (също Община Русе и Русенски университет), на обща стойност 1 010 449 EUR.
 • 2011 – 2013 - програма ТГС Румъния – България 2007-2013, проект „Екологични трансгранични дейности за интегрирана бизнес зона - ECO BIZ” с координатор Областен съвет Гюргево, Румъния и партньори БЦП МСП – Русе, Русенски университет, Национален изследователски институт за текстил и кожа INCDTP, Румъния и Национален научно- изследователски институт във Фундулеа, Румъния, на обща стойност 1.413.998,09 EUR.
 • 2011 – 2013 - програма ТГС Румъния – България 2007-2013, проект „Интегрирани системи за мониторинг и контрол на отпадни води, качеството и сигурността на текстилните продукти, пуснати в продажба в Румъния и България - ENVICONTEH” с координатор Национален изследователски институт за текстил и кожа INCDTP, Румъния и партньори БЦП МСП – Русе, Русенска търговско-индустриална камара и Академия за икономически науки Букурещ – Териториален университетски център – Гюргево, Румъния, на обща стойност 722 280.51 EUR.
 • 2011 – понастоящем - програма ТГС Румъния – България 2007-2013, проект „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничния регион Румъния - България” с координатор Министерство на регионалното развитие и туризма (Румъния) и партньори Министерство на регионалното развитие и благоустройството (България), Румънска асоциация на електронната и софтуерна индустрия, EUROPROJECT (Румъния), Национална администрация за мелиорации (Румъния), Областна администрация – Плевен, Агенция за развитие на човешките ресурси – Русе, БЦП МСП – Русе, Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция - Екорегиони (България), БААТ (България), Община Велико Търново и Асоциация на дунавските общини „Дунав” (България), на обща стойност 6 895 380.98 EUR.
 • 2012 – понастоящем – обява на ГД Предприятия и индустрия, проект “REDI – когато регионите подпомагат предприемачите и дизайнерите да създават иновации” с координатор APCI (Агенция за насърчаване на творчеството в индустрията), Париж (FR) и партньори БЦП МСП – Русе (BG), CCIB (Търговско- индустриална камара на Бретан-ARIST), Рен (FR), DZNRW (Дизайн център Северен Рейн- Вестфалия) Есен (DE) и LUT (Университет за технологии Лапеенранта-Lahti Living Lab) Лапеенранта, (FI), на обща стойност 999829,71 EUR.
 • 2012 – понастоящем – Програма за Югоизточна Европа, проект “AGRO-START - Транснационална мрежа в подкрепа на МСП в секторите животновъдство и градинарство” с координатор Национална федерация на труда - съюз за земеделието, храните, тютюна и свързаните области и услуги (RO) и партньори БЦП МСП – Русе (BG), Регионална агенция за развитие Югоизточния регион за развитие (RO), Център за изследвания и технологии – Тесалия – Институт за технологии и мениджмънт на селскостопанските екосистеми (GR), Български икономически форум (BG), Камара на земеделието и горите на Словения, Регионална федерация на фермерите - Пулия (IT), E.R.F.C. (Европейска регионална рамка за сътрудничество) (GR), Университет Молизе (IT), Регион Молизе - Председателство - Регионално застъпничество, правни и съдебни въпроси и институционални отношения (IT), Асоциация на животновъдните предприемачи в Албания и Федерация на фермерите в Република Македония (FFRM) ), на обща стойност 1 713 000 EUR.
 • 2013 - понастоящем - Обява ENT/CIP/12/D/N04S00, Специализирана дейност "Насърчаване на екодизайна сред МСП производители", проект "DanubePIE - Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион" с координатор Steinbeis Europa Zentrum (DE) и партньори БЦП МСП – Русе (BG), Търговско- индустирлана и селскостопанска камара (Тимишоара, RO), Унгарска агенция за инвестиции и търговия (HU), Технологичен парк Вараждин (HR) и Университет Нови Сад (RS), на обща стойност 830~155 EUR.
 • ноември 2017 – октомври 2019, Програма за транснационално сътрудничество Балкани-Средиземно море Interreg V-B 2014‐2020, “FOCUS - Повишаване конкурентоспособността на МСП от хранително-вкусовата промишленост чрез транснационални клъстъри”, с координатор Регион Пелопонес (GR) и партньори от Гърция, Кипър, Албания и България, на обща стойност 902 846 EUR.

Регионален Информационен Център и Евро Инфо Център

От 1997 г. Бизнес център-Русе работи и като Регионален Информационен Център за Европейска интеграция, създаден по програма Фар (9 650 EURO). Русенският офис на Кореспондентския Евро Инфо Център-София е открит през 1994 година. След създаването на БЦП МСП, Регионалният Евро Инфо Център работи в тясно сътрудничество с него. От януари 1999 г. Русенският Бизнес Център работи като регионален офис на Кореспондентски Евро Инфо Център-София, а от август същата година беше одобрен проект от Европейската комисия за EIC BG812, който да бъде включен в структурата на БЦП МСП (Програма Фар - 25 000 EURO +15 000 EURO годишно). Проектът стартира и Евро Инфо Центърът предоставя услуги на фирмите от месец август 1999 година.

Enterprise Europe Network – от 1999 до 2007 включително БЦП МСП е организация-домакин на Евро Инфо Център BG812, част 8-те ЕИЦ от официалната мрежа на Европейската комисия в подкрепа на бизнеса. От началото на 2008 година мрежата на Евро Инфо Центровете се сля с другата голяма европейска мрежа – Европейски иновационни центрове, под името Enterprise Europe Network. С помощта на модерни електронни комуникации, които свързват отделните точки помежду им и с Европейската комисия в Брюксел, Центровете имат достъп до актуална информация, която може да отговори на запитванията на всяка една фирма и организация. Мрежата е съставена от повече от 500 контактни точки с повече от 4000 експерта в около 40 държави. БЦП МСП участва в Секторна група „Туризъм и Културно Наследство” на Мрежата, която група включва членове от 15 държави от ЕС и в Секторна група „Креативни индустрии”, в която членуват повече от 10 европейски държави.

Проекти за други организации и фирми

Проекти, разработени или консултирани при изпълнението от екипа на БЦП МСП за други организации и фирми, спечелени и реализирани без пряко участие на Бизнес Центъра:
 • Програма PHARE Икономическо и социално сближаване – Технологично преоборудване – спечелени проекти от консултираните фирми Модел-ММ, Политекс АД, Антоан Вилл;
 • Реализирани годишно средно по 10 проекта на холандски експерти с русенски фирми по програма PUM Senior Experts и свързаните програми PUM Training и PUM Business Link за период от 10 години;
 • 1999-2001 Програма JOBS на ПРООН – консултации и предоставяне на ноу-хау за създаване на бизнес инкубатори и машинен лизинг в 25 града на страната;
 • 1997-до момента – финансирани и консултирани за получаване на кредити и лизинг 25 фирми годишно за период от 9 години;
 • 2001-2003 – Оказана консултантска помощ по програма ПЛЕДЖ за Община Две Могили при разработката на проект за разширяване на производството на сладкарски изделия – вафли за фирма „Великови” ООД, стойност на полученото от фирмата финансиране 20 000 USD или около 40 000 BGN при курс
 • на долара от 2001 година;
 • 2003 – Оказано съдействие при кандидатстване за партньорство на фирма Апекспул ООД – проект „System for working on particleboard panels”, Пета рамкова програма на ЕС – FP5 Programme Acronym: GROWTH, Project Reference: G1ST-CT-2002-50291, Project Acronym: SWOPP, реализиран от италиански партньор.