БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

FOCUS

ПРОЕКТ FOCUS

„Повишаване конкурентоспособността на МСП от хранително-вкусовата промишленост чрез транснационални клъстъри – FOCUS“ е проект, реализиран от консорциум в четири страни от региона Балкани – Средиземно море, от общо седем партньора - Регион Пелопонес (водещ партньор), Национален технически университет – Атина, Аграрен университет – Атина от Гърция, Кипърската търговско-индустриална камара, Агенция за местно икономическо развитие – Вльора от Албания и Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе и Аграрен университет – Пловдив от България.

Фокус цели създаването на транснационални връзки за сътрудничество в сектора на агро-храните между предприятия и научноизследователски институции, като същевременно насърчава трансфера на технологии и иновациите в храните, за да се улесни повишаването на конкурентоспособността и отварянето на МСП в хранително-вкусовата промишленост. Основната му цел е да повиши капацитета и конкурентоспособността на малките и средни предприятия (МСП), за да предостави иновативни, нови и подобрени хранителни продукти на национални, регионални и глобални пазари. Това ще бъде постигнато чрез прилагане на солиден набор от дейности, ускоряване на сътрудничеството „четворна спирала“ и постигане на иновации и трансфер на технологии в сектора на хранително-вкусовата промишленост, но и чрез обмен на опит и анализ на добри практики в тази област. Проектът FOCUS ще следва методологичен подход, включващ три основни фази: (1) картографиране на агро-хранителната екосистема в страните партньори; (2) създаване и работа на иновативни регионални клъстери за агро-храни; (3) създаване на ИКТ платформа, която ще включва ключов инструментариум за подкрепа, правилно разработен от 4-те регионални клъстери, за да осигури иновативен микс от услуги за МСП в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. Този набор от инструменти ще бъде достъпен за всички участващи МСП и заинтересовани страни и ще играе ролята на ключов инструмент за трансфер на технологии при изпълнение на пилотните проекти.

Успоредно с това, клъстерите ще предлагат комбинация от иновативни услуги за подкрепа, например: а) одит и валидиране на технологичната, техническа и икономическа жизнеспособност на иновативните идеи на целевите МСП в хранително-вкусовата промишленост; б) съдействие при разработването на тяхната бизнес планове ,, в) изграждане на капацитет чрез семинари и г) търсене на партньори. И накрая, но не на последно място, ще бъдат разработени 4 регионални пътни карти с препоръки към регионалните ИСИС.

Продължителността на проекта е две години (ноември 2017 - октомври 2019 г.) и се финансирана от Европейския съюз - ЕФРР и ИПП II - и национални фондове на участващите страни по Програмата за транснационално сътрудничество "Балкани – Средиземно море 2014-2020".

Консорциумът на проекта заедно с Федерацията на гръцките хранителни индустрии, която има статут на наблюдаващ партньор, ще обедини усилията си, за да се осигурят трайни резултати от проекта в други региони. Освен това четирите регионални иновативни клъстери за агро-храни, които ще бъдат създадени при изпълнение на дейностите по проекта, се очаква да бъдат отправна точка за сближаване за пръв път на ферми, предприятия от хранително-вкусовата промишленост, научноизследователски институти, университети и политически органи в региона на Балкани – Средиземно море.

Повече информация за проекта може да научите на: https://www.focuseuproject.com/