БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Danube S3 Cluster

Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“

Приоритет на програмата: Иновативен и социално отговорен Дунавски регион

Специфична цел: Подобряване на рамковите условия за иновации

Продължителност на проекта: 01-07-2018 – 30-06-2021

Бюджет в евро:
Всичко: 1790445,70

Принос на ЕФРР: 1263982,66

Принос на ИПП: 128113,91

Принос на ЕИС: 129782,25

Project title: Transnational Cluster Cooperation active on Agro – food, based on Smart Specialization Approach in Danube region

Project acronym: Danube S3 Cluster

Проектът е насочен към преодоляване на основното териториално предизвикателство на Дунавския регион - небалансирано разпределение на иновациите между западната част на региона с високо ниво на развитие и изоставащата източна част, където повечето от страните са скромни иноватори, над 17% от предприятията, произвеждат само 3% от добавената стойност. Това се дължи на различните условия и широк кръг от политики, регулиращи сектора на научно-изследователската и развойна дейност. Публичните политики в областта трябва да бъдат по-добре координирани, докато инвестициите трябва да бъдат по-интелигентни и по-целенасочени. Ето защо политиките за коопериране в областта на клъстерите, основани на концепцията за интелигентна специализация, са в основата на изпълнението на Европейската стратегия за развитие на дунавския регион (EUSDR), тъй като допринасят за отчитането на географския и тематичния контекст при стимулиране на растежа.
Проектът има за цел да подпомогне основана на иновации предприемаческа екосистема в Дунавското пространство чрез развиване на интелигентни и координирани политики по отношение на клъстерите в контекста на Регионалните иновационни стратегии (RIS3), повишаване на знанията и уменията за управление на иновациите и насърчаване на транснационалното клъстерно сътрудничество в агро-хранителния сектор.

Секторът е избран, тъй като е приоритетна област на RIS3 в партньорските региони и е сред приоритетите, избрани от Съвместния изследователски център на ЕС (JSC) за Дунавското пространство.

Проектът има за цел да генерира значителна промяна, чрез разработване на Клъстерна стратегия Дунав С3 и Програма базирана на модела на „четворна спирала“, като транснационални стратегически документи, насочени към използване на връзките между взаимно подсилващите се области на специализация по сектори. Стратегията ще бъде тествана чрез 5 пилотни инициативи в 4 кръстосани теми (пазарно проучване, отворени иновации, бизнес модели за кръгова икономика и здравословна храна), които са взаимосвързани и способни да генерират нови иновационни идеи за проекти в Европейската стратегията за развитие на дунавския регион. Пилотните инициативи ще бъдат реализирани в Хърватия (HR), Република Сърбия (RS) и Словакия (SK) и особено в Молдова (MD) и Украйна (UA), където ще се осъществяват повечето дейности, генериращи знания, за по-добра координация на политиките на клъстерите.

Водещ партньор: Регионална агенция за развитие Южна Мунтеня - Румъния
Партньори от Румъния, Германия, Унгария, Словения, Словакия, Хърватия, България, Сърбия, Босна и Херцеговина, Молдова и Украйнал

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-s3-cluster

Бюлетин 1 - http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/newsletters/2913

Бюлетин 2 - http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/newsletters/3468

Бюлетин 3 - http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/newsletters/3952

Бюлетин 4 - http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/newsletters/4608

Бюлетин 5 - http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/newsletters/4857

Бюлетин 6 - http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/newsletters/5133

Бюлетин 7 - http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/newsletters/5684

Бюлетин 8 - http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/newsletters/5950

Бюлетин 9 - http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/newsletters/6233

Проектът се финансира от Европейския съюз