БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Програма Senior Experten Service

SES – Senior Experten Service – oт април 2010, БЦП МСП е официален представител на Програма SES за регионите Русе, Разград, Силистра и Свищов. SES подпомага малки и средни предприятия чрез старши експерти, които след приключване на активния си професионален живот са се присъединили към програмата, за да предоставят доброволно своето знание и опит.

Програма Машинен лизинг и Бизнес инкубатор

На 30 Септември 1998 г. във Виена се състояха разговорите за последните уточнения по два проекта на Австрийското канцлерство. То отпуска безвъзмездно на Бизнес Центъра сумата от $1 000 000 за създаването на Бизнес Инкубатор ІІ (Програма за 400 000 USD) и система за машинен лизинг (600 000 USD). Беше избрана Австрийската фирма, която ще работи по проектите с Бизнес Центъра и ще извършва контрола от името на Австрийското канцлерство.

Програмата за машинен лизинг (ПМЛ) стартира през юни 1999 г. с помощта на Федералното канцлерство на Република Австрия, Отдел за работа с Източна Европа, Министерство на Външните работи. През юни 2000 год. "Машинен лизинг" започва обслужването на договорите за лизинг и заеми за оборотни средства по програма Бизнес инкубатор. През август 2000 програма "Машинен лизинг" прераства във фирма БЦ Лизинг Русе ЕООД.

За програма Бизнес Инкубатор ІІ Община Русе предоставя безвъзмездно за период от 10 години 2500 м2 застроена площ. Първите фирми стартират през май 2000 г. след извършена реконструкция и ремонтни работи на сградата.

Към средата на 2009 год. е извършено финансиране по близо 136 договора за лизинг и заеми, на стойност 2466 000 лв.

Тенденциите в бъдещето развитие на БИ са заложени още при съставянето на проекта и изпълнението на програмата. Единствено идеята за развитието на фирмите и тяхното напускане на Инкубатора претърпя изменения. Инкубираните фирми няма да бъдат принуждавани да напускат Инкубатора, освен ако те сами в своето развитие не предпочетат да продължат дейността си на друго място.

Бизнес компонент на проект “Възстановяване на влажни зони и намаляване на замърсяването”

Проектът, стартирал през 2002 год., покрива териториите Природен парк ”Персина” и територията на “Калимок/Бръшлян”, като към тях се прибавя и регион Русе. Проектът е финансиран от Световна банка. С управлението на бизнес компонента, финансиран от Външно министерство на Австрийското правителство се цели подпомагането на устойчиво развитие, създаване на нови работни места, осигуряване на условия за самонаемане и създаване на трайна заетост, чрез подпомагане на екологосъобразно селско стопанство, преработвателна промишленост и създаване на ограничен брой клъстъри.

Общата стойност на проекта е 250 000 EUR. Достъп до услугите по проекта имат малки и средни български предприятия и производители на селскостопанска продукция. Същите са подпомагани само и единствено за производство и преработка на екологични продукти, както и за екологосъобразно земеделие.

Към средата на 2009 год. е извършено финансиране по 72 договора със земеделски производители.

Гаранционен фонд по програма ПЛЕДЖ

През 2001 е създен Гаранционен фонд, стойност на проекта 105 000 BGN (50 000 USD); финансиран от Програма “ПЛЕДЖ” на Американския департамент по труда.
През 2001 година в резултат от процеса на ПЛЕДЖ на Американския департамент по труда е одобрен проект за създаване на Гаранционен фонд със средства, отпуснати по програмата. Бизнес центърът е основен партньор по проекта. Фондът заработи активно от началото на месец октомври 2001 година. Към средата на 2009 год. са предоставени гаранции по над 38 договора.

Програма NMCP/PUM Senior Experts

Програма NMCP/PUM Senior Experts на Холандското министерство на икономиката – от 1996 година до закриването на програмата за България след приемането на страната за членка на ЕС, БЦП МСП е регионален представител на програмата в продължение на 10 години. Програмата предоставяше холандски консултанти с дългогодишен опит за разрешаване на специфични проблеми и повишаване на конкурентоспособността на българските фирми.