БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

„Творческа Европа“: Комисията подготвя въвеждането на нова схема, позволяваща на хора на изкуството от Европа да работят в чужбина

Комисията успешно изпробва нова схема за насърчаване на мобилността на хората на изкуството и културните дейци. i-Portunus — пилотен проект, финансиран по линия на програмата на ЕС „Творческа Европа“, е конкретен резултат от приетата през 2018 г. нова европейска програма за култура. С бюджет от 1 милион евро през 2019 г. i-Portunus финансира 343 лица от сферата на изкуството и културни дейци, занимаващи се със сценични или изобразителни изкуства, от 36 държави, за да работят в чужбина за период от 15 до 85 дни.

Комисарят по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич заяви: Горд съм, че поставих началото на тази първа по рода си схема, финансирана от ЕС и предоставяща възможност на хората на изкуството и на културните дейци да придобият опит в чужбина и да изградят нови партньорства с други творци през границите. Това е от ключово значение за стимулиране на иновациите и конкурентоспособността в сектора на културата и на творчеството в Европа, които играят важна роля в икономиките и обществата ни.

За да могат да получат помощ по линия на i-Portunus, кандидатите трябваше да докажат наличието на конкретна и точно определена цел, като развиване на международно сътрудничество, престой, свързан с творческа дейност или професионално развитие в страната на местоназначение. Между април и септември 2019 г. бяха получени над 3 200 заявления за помощ от хора на изкуството и културни дейци.

Отзивите от участниците и секторите на културата бе много положителна. i-Portunus бе най-популярна сред младите и новоутвърждаващите се хора на изкуството. На конференция, проведена в Брюксел на 15 и 16 октомври, се събраха някои от участващите творци, основни заинтересовани страни, представляващи сектори като музиката, театъра, танците, фестивалите и литературата, и национални и международни културни институти, като Европейската културна фондация. Те обсъдиха начините, по които схемата може да бъде подобрена. Обсъжданията ще бъдат използвани при формулирането на препоръките, които заинтересованите страни ще представят на Комисията в края на проекта.

Следващи стъпки
През 2020 г. Комисията ще инвестира още 1,5 милиона евро в два подобни опита. След това въз основа на резултатите и препоръките от всички пилотни проекти ще бъде определено постоянното действие, предложено за следващата програма „Творческа Европа“ за периода 2021—2027 г.

Контекст
През май 2018 г. Европейската комисия публикува своето съобщение „Нова европейска програма за култура“, с което се определят целите за сътрудничеството на равнището на ЕС и се предлагат 25 приоритетни действия. Едно от тях е да се насърчава „мобилността на специалистите в секторите на културата и творчеството“. В работната програма „Творческа Европа“ за 2018 г. беше включена трансгранична схема за мобилност за хората на изкуството и творците с цел изпробване на нова схема за финансиране, която да бъде разширена през 2019 г. и 2020 г. и да се прилага редовно след 2020 г. по линия на бъдещата програма „Творческа Европа“.

i-Portunus е краткосрочен пилотен проект, избран и финансиран от „Творческа Европа“ — програмата на ЕС за подкрепа на европейския културен и аудио-визуален сектор.

За изпълнението на тази нова инициатива през 2018 г. беше публикувана покана за представяне на предложения. Спечелилият оферент бе консорциум, състоящ се от Goethe-Institut (Германия), Institut francais (Франция), Nida Art Colony of Vilnius Academy of Arts (Литва) и Izolyatsia (Украйна). Пилотният проект започна през януари и ще продължи до февруари 2020 г., когато консорциумът трябва да представи своята оценка и препоръки относно политиката.

За повече информация
i-Portunus
Видеоклипове с лични истории
Програма „Творческа Европа“

По информация на Европейската комисия, IP/19/6121

Споделете в социалните мрежи