БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

„Еразъм+“: ЕС ще инвестира през 2020 г. над 3 милиарда евро в младежи от Европа, които ще се обучават в чужбина

На 5 ноември 2019 Европейската комисия публикува своята покана за представяне на предложения по програмата „Еразъм+“ за 2020 г. 2020 година е последната от текущата програма на Европейския съюз за мобилност и сътрудничество в сферите на образованието, обучението, младежта и спорта. Очакваният бюджет от над 3 милиарда евро, който е с 12 % по-голям в сравнение с 2019 г., ще предостави още повече възможности на младите европейци за образование, обучение или придобиване на професионален опит в чужбина. В рамките на поканата за представяне на предложения за 2020 г. Комисията ще стартира втори пилотен проект за европейските университети. Освен това ЕС си е поставил за цел да създаде 35 000 възможности за участие в програмата на учащи се и работещи от Африка като част от Алианса между Африка и Европа за устойчиви инвестиции и работни места.

Комисарят по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич заяви: Много съм доволен, че през 2020 г. Европейският съюз предвижда да инвестира над 3 милиарда евро в „Еразъм+“. Това ще ни позволи да създадем повече възможности за образование и обучение на млади европейци в чужбина, които ще могат да придобият знания и да изградят една европейска идентичност. Освен това ще можем да постигнем напредък по инициативата за европейските университети, което показва трайния ни ангажимент към европейското пространство за образование. Горд съм, че висшите учебни заведения сформират силни нови обединения. Това подготвя почвата за университетите на бъдещето, които ще носят ползи за учащите се, работещите и обществото в цяла Европа.

Комисарят, отговарящ за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, Мариан Тейсен добави: Новите възможности за финансиране на професионалното образование и обучение по линия на „Еразъм“ ще укрепят общностния дух в тази сфера, свързвайки отрасли, региони и държави. Засилването на „ЕразъмПро“ ще заздрави тези връзки и ще предостави повече възможности на повече учащи се в сферата на професионалното образование и обучение.

Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областите на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по тази покана за представяне на предложения. Освен това за финансиране могат да кандидатстват групи от млади хора, които работят с младежи, но не са официално създадени като младежки организации. Освен поканата за представяне на предложения Комисията публикува днес и ръководството за програмата „Еразъм+“ на всички официални езици на ЕС. Ръководството подробно запознава кандидатите с всички възможности за висше образование, професионално образование и обучение, училищно образование и образование за възрастни, младежки дейности и спорт по линия на програмата „Еразъм+“ през 2020 г.

Европейски университети
Първите 17 европейски университета бяха избрани през юни 2019 г. Предстои те да започнат своите дейности. Обявената днес втора покана за представяне на предложения е изготвена въз основа на тази първа тестова фаза. Инициативата ще бъде основна тема на организирано от Европейската комисия мероприятие на 7 ноември 2019 г., на което всички избрани европейски университети ще се срещнат за първи път, за да обменят информация и да обсъдят с учащи се, ректори и министри, отговарящи за висшето образование, как да се продължи по-нататък. В дискусиите относно бъдещето на висшето образование в Европа ще бъдат представени и други университети.

Образование, професионално обучение и обучение за възрастни
За трета година ще се провеждат партньорствата за училищен обмен — действие по линия на „Еразъм+“, чрез което на европейските училища се предлагат възможности за обмен на ученици и учители. През изминалите две години в партньорствата са взели участие над 15 000 училища. През 2020 г. още 9 000 училища ще могат да участват.

В сферата на професионалното образование и обучение инвестициите са съсредоточени в инициативата „ЕразъмПро“, която предлага на учащи се и чираци възможността да прекарат между три месеца и една година в чужбина, за да подобрят своите професионални и езикови умения. От стартирането през 2018 г. „ЕразъмПро“ е успяла да увеличи интереса към дългосрочното участие в професионално образование и обучение и подпомага над 12 000 учащи се годишно. Също така ще бъде предоставено подпомагане за създаването на пилотни транснационални центрове за високи постижения в сферата на професионалното образование и обучение, които ще бъдат интегрирани в стратегиите за местно и регионално развитие. Центровете ще работят в тясно сътрудничество с други сектори на образованието и обучението, с научноизследователската общност и с бизнеса във връзка с изготвянето на висококачествени учебни програми, съсредоточени върху секторните умения.

По отношение на обучението за възрастни ще бъде предоставена финансова помощ за създаването или укрепването на регионални или национални мрежи от доставчици на услуги за обучение за възрастни, за да могат тези мрежи да предложат повече качествени проекти за следващата програма „Еразъм“.

Допълнителни възможности в Алианса между Африка и Европа
Както и през 2019 г., тазгодишната покана за представяне на предложения ще даде допълнителни възможности за подпомагане на обмена на учащи се и работещи от Африка, които да участват в „Еразъм+“. Досега са били проведени 26 247 обмена, като целта е до 2020 г. подпомагане за обмен да получат 35 000 души, както беше обявено в Алианса между Африка и Европа за устойчиви инвестиции и работни места. Също така университетите могат да кандидатстват за изграждане на капацитет по проекти в сферата на висшето образование, които допринасят пряко за изпълнението на препоръките, отправени на неотдавнашната конференция на високо равнище между Африка и Европа относно сътрудничеството във висшето образование.

Контекст
„Еразъм+“ е програмата на ЕС за мобилност и транснационално сътрудничество в сферите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014—2020 г. Текущата програма и следващата, която ще влезе в сила през 2021 г., имат ключова роля за превръщането на европейското пространство за образование в реалност до 2025 г. Целта на „Еразъм+“ е да улесни достъпа до програмата за участници от всякакъв произход и социална среда, като специално се набляга на участието на лица, намиращи се в неравностойно положение в социален, икономически, физически или географски аспект.

През май 2018 г. Комисията предложи бюджетът на „Еразъм+“ да бъде удвоен, за да достигне 30 милиарда евро за периода 2021—2027 г., което ще даде възможност на 12 милиона души да натрупат опит в чужбина.

За повече информация
Покана за представяне на предложения по програмата „Еразъм+“
Ръководство за програмата „Еразъм+“
Еразъм+

По информация на Европейската комисия, IP/19/6218

Споделете в социалните мрежи