БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Програмата „Еразъм +“ и предшестващите я програми: важен опит, белязал живота на 10 милиона млади европейци

В публикувания на 28 януари 2020 годишен доклад за 2018 г. относно програма „Еразъм +“ е посочено, че през последните три десетилетия над 10 милиона души са участвали в инициатива, белязала жизнения път на много от тях.

Заместник-председателят Маргаритис Схинас, който отговаря за утвърждаването на европейския ни начин на живот, заяви: Когато участват в трансгранични дейности в областта на образованието, младежта и спорта, хората от цяла Европа се ангажират, осъществяват обмен и учат. Програмата „Еразъм +“ е чудесен общ успех и ние трябва да насочим усилията си към постигането на повече — повече участници, повече мобилност, повече многообразие, повече възможности.

По време на откриването на мероприятие с участието на заинтересованите страни относно новата програма „Еразъм +“, което се състоя на 28 януари 2020 в Брюксел, комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: За младото ни поколение програмата „Еразъм +“ се превърна в портал към Европа и към света. Тя е едно от най-осезаемите постижения на ЕС: обединява народите на континента, създава чувство за принадлежност и солидарност, повишава квалификациите и подобрява перспективите на участниците.

През 2018 г. беше отбелязана още една рекордна година с бюджет в размер на 2,8 милиарда евро, който представлява 10-процентно увеличение на финансирането спрямо 2017 г. През 2018 г. по линия на „Еразъм +“ са финансирани над 23 500 проекта и като цяло е получена подкрепа за мобилността на повече от 850 000 студенти, чираци, преподаватели и специалисти, работещи с младежи. Близо 10 % от 470 000 студенти, стажанти и служители във висши учебни заведения, които са получили безвъзмездни средства през академичната 2017/2018 година, са пътували до и от държави партньори по целия свят.

Освен студентите и университетските служители, програма „Еразъм +“ подпомогна 40 000 учители и училищни служители, 148 000 учащи се в областта на професионалното образование и обучение, 8 400 служители в областта на образованието за възрастни и 155 000 младежи и специалисти, работещи с младежи.

По линия на програмата са финансирани също 199 спортни проекта, от които 118 се осъществяват от местни спортни организации. По програмата „Еразъм +“ беше подкрепена годишната Европейска седмица на спорта, на която станахме свидетели на безпрецедентен успех с повече от 50 000 прояви в цяла Европа.

Въз основа на полезните взаимодействия с Европейската година на културното наследство през 2018 г. много действия с подкрепата на „Еразъм +“ бяха съсредоточени върху значението на културното наследство на Европа.

От 2018 г. насам по линия на „Еразъм +“ се подкрепя също инициативата за превръщането на европейското пространство за образование в реалност до 2025 г. Инициативата за европейските университети помага на висшите учебни заведения да образуват силни нови съюзи.

Контекст
Програмата „Еразъм +“ и предшестващите я програми са сред най-успешните програми на ЕС. От 1987 г. насам те предлагат на младите хора възможности да придобият нов опит, като отидат в чужбина. Текущата програма „Еразъм +“, която обхваща периода 2014—2020 г., разполага с бюджет от 14,7 милиарда евро и ще предостави възможност на 3,7 % от младите хора в ЕС да учат, да се обучават, да придобият трудов опит и да извършват доброволческа дейност в чужбина. Географският обхват на програмата се разшири от 11 държави през 1987 г. до 34 през 2020 г. (той включва всички 28 държави — членки на ЕС, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Северна Македония, Сърбия и Турция). В програмата могат да участват и държави партньори от целия свят.

През май 2018 г. Комисията представи предложението си за амбициозна нова програма „Еразъм“, насочена към удвояване на средствата до 30 милиарда евро в следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. Целта е програмата да стане още по-приобщаваща, по-международна и по-достъпна за хора от различни среди.

За повече информация
Въпроси и отговори
Програма „Еразъм +“ — годишен доклад за 2018 г., общи и специфични за всяка държава информационни документи

По информация на Европейската комисия, IP/20/115

Споделете в социалните мрежи