БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе стартира отворена процедура по проект ROBG-502, изпълняван по Програма Интеррег V-A Румъния-България

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе стартира процедура за определяне на изпълнител чрез избор с публична покана по проект “Поддържане на устойчив селски туризъм в област Гюргево-Русе чрез нейното културно наследство”, код на проекта ROBG-502

1. Име на бенефициента и код на проекта:
Бенефициент: Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе
код на проекта: ROBG-502

2. Описание на предмета на поръчката:
„Съвместно проучване на селските общности с туристически потенциал”

3. Срок за подаване на офертите:
09.11.2018 17:00 часа

Тръжни документи


ВЪПРОС: Моля да уточните, дали поставеното изискване за професионален опит се отнася до Кандидата в публичната покана или за експерта/тите, чрез които всеки Кандидат трябва да докаже съответствие с поставените изисквания за технически възможности и/или квалификация?

ОТГОВОР:
Кандидатът трябва да разполага с поне 1 /един/ експерт, който да отговаря на следните минимални изисквания:
- Висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” или по-висока, в областите „Социални, стопански и правни науки”, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области еквивалентни на посочените специалности;
- Участие на кандидата в реализацията на минимум едно разработено изследване, включващо дейности по изследване и/или проучване и/или анализ, самостоятелно или в екип.

Уточнението, предизвикано от въпроса е следното:
Минималното изискване към кандидата е „да разполага с поне 1 /един/ експерт, който да отговаря на следните минимални изисквания:“

От горното е видно от т.1, че уточненията по долу касаят експерта. Минималното изискване е кандидатът да разполага с поне един подходящ експерт и същият този експерт доказва своята квалификация чрез удовлетворяване на по- долу разписаните изисквания и по- конкретно:
- да има съответното разписано вече образование и
- да е участвал в поне едно разработено изследване, включващо дейности по изследване и/или проучване и/или анализ, самостоятелно или в екип.

В случая Кандидатът доказва своята релевантност по отношение на условията чрез своя експерт/и.

Споделете в социалните мрежи