БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе стартира отворена процедура по проект ROBG-502, изпълняван по Програма Интеррег V-A Румъния-България

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе стартира процедура за определяне на изпълнител чрез избор с публична покана по проект “Поддържане на устойчив селски туризъм в област Гюргево-Русе чрез нейното културно наследство”, код на проекта ROBG-502

1. Име на бенефициента и код на проекта:
Бенефициент: Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе
код на проекта: ROBG-502

2. Описание на предмета на поръчката:
„Логистична подкрепа при организиране на събития за целите на проекта”

3. Срок за подаване на офертите:
30.10.2018 17:00 часа

Тръжни документи

Споделете в социалните мрежи