БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Прилагане на правото на ЕС през 2020 г.: Защита на нашите договорени правила и споделени ценности по време на пандемия

На 23 юли 2021 Европейската комисия прие годишния доклад относно мониторинга върху прилагането на правото на ЕС, който съдържа информация за това как Комисията е осъществявала мониторинг върху прилагането на правото на ЕС и как е осигурявала неговото спазване през 2020 г., както и за постигнатите от държавите членки резултати в различни области на политиката. В доклада се взема предвид избухването на пандемията от COVID-19 и се обяснява какви действия е предприела Комисията, за да защити правата, свободите и поминъка на хората и предприятията в целия Съюз.

През 2020 г. Комисията откри общо 903 нови производства за установяване на неизпълнение на задължения. Това представлява увеличение с 13 % в сравнение с 2019 г., когато броят на новите случаи беше 797. През 2020 г. най-малък брой нови производства за неправилно транспониране или неправилно прилагане на правото на ЕС имаше срещу Дания, Финландия, Ирландия и Нидерландия, а най-голям брой — срещу България, Италия, Малта и Гърция.

Прилагане на правото на ЕС по време на пандемия
Ефективното прилагане на правото на ЕС е важно за европейците, тъй като то спомага да се гарантира, че те могат да се ползват от правата си и ползите, произтичащи от това право. Това важи в още по-голяма степен по време на избухването на пандемията от COVID-19, която оказа явно въздействие върху прилагането на правото на ЕС. Например много държави членки едностранно въведоха ограничения върху износа на лекарства, предпазни средства и други продукти, свързани с COVID-19. Когато бе необходимо, Комисията реагира на тези ограничения чрез спешни производства за установяване на неизпълнение на задължения. Комисията също така започна производство за установяване на неизпълнение на задължения срещу 11 държави членки за това, че не са защитили правата на потребителите, които са закупили пакетни туристически пътувания и които не са получили подходящо обезщетение, след като пътуванията им са били отменени поради COVID-19.

Комисията потърси начини за облекчаване на тежестта за държавите членки при разглеждането на производства за установяване на неизпълнение на задължения (например чрез прилагане на по-дълги срокове за отговор), но правилното прилагане на правото на ЕС е от първостепенно значение, дори по време на криза.

Определяне на приоритетни области на политиката, които са важни за ежедневието на европейците

През 2020 г. Комисията продължи да прилага правилата на ЕС във всички области на политиката, отдавайки приоритет на сферите, които имат най-голямо отражение върху всекидневния живот на гражданите и дейността на предприятията като околната среда, мобилността и транспорта, както и енергетиката. Половината от всички нови производства бяха в тези области. Например Комисията предприе действия срещу държави членки за неспазване на правото на ЕС по отношение на чистия въздух и питейната вода, правата на пътниците да получат възстановяване на разходите за отменени пътувания или безопасността на транспорта.

Прилагането на правото на ЕС се основава на сътрудничество. Ето защо Европейската комисия активно съдейства на държавите членки при прилагането на правото на ЕС чрез насоки и диалог. През 2020 г. Комисията публикува редица специализирани ръководства в различните области на политиката, включително спешната помощ на ЕС в областта на сътрудничеството в трансграничното здравно обслужване, здравословните и безопасни условия на труд, правата на пътниците, авиационната безопасност и координираните икономически мерки в отговор на пандемията.

Намаляване на случаите на ненавременно транспониране на директивите на ЕС
За да могат гражданите и предприятията да се възползват от всички предимства на правото на ЕС, от решаващо значение е държавите членки да транспонират бързо европейските директиви в националния си правен ред в договорените срокове.

Над половината от всички производства за установяване на неизпълнение на задължения през 2020 г. бяха свързани с ненавременно транспониране на директиви. Броят им нарасна значително — от 406 случая през 2019 г. на 599 през 2020 г. За сравнение през последните пет години най-много нови производства за ненавременно транспониране имаше през 2016 г. (847 производства). С цел да улесни навременното и правилно транспониране, Комисията продължи да оказва съдействие на държавите членки посредством изготвянето на ръководства, специализирани уебсайтове и посредством обмена на най-добри практики на заседанията и семинарите на експертните групи.

Що се отнася до производствата за ненавременно транспониране, най-голям брой нови производства имаше срещу Обединеното кралство*, Португалия, Белгия и Кипър, а най-малък — срещу Дания, Швеция, Ирландия, Литва, Малта и Нидерландия.

Контекст
От 1984 г. насам, по искане на Европейския парламент, Комисията ежегодно представя годишен доклад за мониторинга на прилагането на правото на ЕС през предходната година. След това Европейският парламент приема резолюция относно доклада на Комисията.

Комисията се съсредоточава приоритетно върху проблемите, при които нейните действия за осигуряване на спазването на правото могат да са от голямо значение и от полза за гражданите и предприятията. В рамките на разпределението на отговорностите между европейските институции Европейската комисия носи общата отговорност за инициатива в законодателния процес. Съветът и Европейският парламент вземат решения по предложенията на Комисията. Държавите членки отговарят за навременното и правилно прилагане и изпълнение на правото на ЕС в националния си правен ред. Цикълът се затваря от Комисията: след като предложенията бъдат приети и станат действащо право на ЕС, тя следи дали държавите членки го прилагат правилно и предприема действия, ако това не е така.

За повече информация

Годишният доклад за прилагането на правото на ЕС на национално равнище
Уебсайт за годишния доклад за прилагането на правото на ЕС на национално равнище
Информационен документ за ЕС-28

По информация на Европейската комисия, IP/21/3686

Споделете в социалните мрежи