БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Два милиарда евро за ускорено създаване на Европейски съвет по иновациите

В навечерието на заседанието на Европейския съвет, на което се обсъжди и темата за иновациите, промишлеността и конкурентоспособността, Комисията предприе решителни стъпки за създаването на Европейски съвет по иновациите.

Непрекъснато засилващата се конкуренция в световен мащаб налага Европа да увеличи своя капацитет за иновации и поемане на риск, за да се съревновава на съвременния пазар, който във все по-голяма степен се определя от новите технологии. Ръководена от това съображение, Комисията под председателството на Жан-Клод Юнкер въвежда Европейски съвет по иновациите (ЕСИ), за да може от европейските научни открития да се създават предприятия, които да се разрастват по-бързо. ЕСИ вече е в пилотна фаза и от 2021 г. ще заработи пълноценно в рамките на следващата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“.

Комисарят по въпросите на изследванията, науката и иновациите Карлош Моедаш заяви: „Чрез Европейския съвет по иновациите ние не просто осигуряваме средства. Ние създаваме цяла система за иновации, така че Европа да застане начело на стратегическите технологии и иновации, които ще оформят облика на нашето бъдеще, каквито са изкуственият интелект, биотехнологиите и енергията с нулеви емисии. Трябва да се съсредоточим върху потребностите на новаторите, защото те са хората, които ще създадат работни места, ще повишат нашата конкурентоспособност в световен мащаб и ще подобрят нашето ежедневие.“

През 2017 г. Комисията започна пилотната фаза на ЕСИ, като въведе конкурси на общо основание и лични събеседвания, чрез които да се изберат и да се финансират най-иновативните стартиращи предприятия и малки и средни предприятия в Европа. Оттогава за 1276 особено иновативни проекта е предоставено финансиране в размер на над 730 млн. евро.

На 18 март 2019 Комисията обявява важни стъпки, които ще послужат като стимул за оставащите две години от пилотната фаза на ЕСИ:
  • Финансиране в размер на над 2 млрд. евро за периода 2019—2020 г., обхващащо веригата на иновациите: то ще се отпуска посредством инструмента „Изследвач“ в подкрепа на проекти за авангардни технологии от научноизследователската база (открива се утре) и инструмента „Ускорител“ в подкрепа на стартиращи предприятия и малки и средни предприятия за разработване и разширяване на мащаба на иновации до етапа, на който те ще могат да привличат частни инвестиции (открива се през юни). В рамките на инструмента „Ускорител“ дружествата ще имат достъп до смесено финансиране (безвъзмездни средства и собствен капитал) в размер до 15 млн. евро.
  • Комисията ще назначи към ЕСИ консултативен съвет, който ще се състои от 15—20 изтъкнати личности в областта на иновациите и ще наблюдава пилотната фаза на ЕСИ, ще подготви бъдещия ЕСИ и ще го популяризира по света. Новаторите от цялата екосистема се приканват да заявят интереса си до 10 май.
  • Комисията ще подбере първата група ръководители на програми с челен опит в новите технологии, които да оказват практическа подкрепа за проектите на пълно работно време. Обявата за набирането им ще бъде публикувана скоро.
  • Комисията обяви още 68 стартиращи предприятия и малки и средни предприятия, избрани за финансиране в размер на общо 120 млн. евро в рамките на пилотната фаза на ЕСИ. Те разработват например основаваща се на блокови вериги технология за онлайн плащания, нови енергийноефективни екрани и технология за справяне с шума от автомобилния транспорт (вж. разпределението на бенефициерите по държави и сектори).
Като има предвид нарастващото икономическо значение на водещите до пробив и дисруптивните иновации, както и успехите, постигнати през пилотната фаза на ЕСИ, Комисията предложи за ЕСИ да бъдат заделени 10 млрд. евро в рамките на „Хоризонт Европа“ — програмата на ЕС за финансиране на научни изследвания и иновации за периода 2021—2027 г.

Контекст

Макар че в Европа живеят едва 7 % от световното население, тук се осъществяват 20 % от световните инвестиции в научноизследователската и развойната дейност, както и една трета от всички висококачествени научни публикации. Освен това Европа е световен лидер в промишлени сектори като фармацевтичната промишленост, химическата промишленост, машиностроенето и модата. Тя обаче трябва да полага повече усилия, за да може тези високи постижения да се превърнат в реални успехи и да доведат до появата на световни лидери на нови пазари, основаващи се на иновациите. Това важи с особена сила за иновациите, които са свързани с коренно нови технологии (т. нар. „иновации, водещи до пробив“), и за иновациите, благодарение на които се създават нови пазари (т. нар. „дисруптивни иновации“).

През юни 2018 г. Комисията предложи най-амбициозната до момента програма за научни изследвания и иновации, „Хоризонт Европа“, чийто бюджет за периода 2021—2027 г. възлиза на 100 млрд. евро. Предложението допълва приноса на Комисията към срещата на лидерите на ЕС на 16 май 2018 г. в София, озаглавен „Обновена Европейска програма за научни изследвания и иновации — шансът на Европа да определи своето бъдеще“, в който беше изтъкната необходимостта да се създаде ЕСИ и да се предприемат допълнителни стъпки за гарантиране на конкурентоспособността на Европа в световен мащаб.

В заключенията си от 28 юни 2018 г. Европейският съвет одобри създаването на ЕСИ в рамките на следващия дългосрочен бюджет (2021—2027 г.). Лидерите на ЕС приканиха Комисията през оставащия период от „Хоризонт 2020“ да стартира нова пилотна инициатива за водещи до пробив иновации, за да се подготви пълноценното функциониране на ЕСИ в рамките на „Хоризонт Европа“.

ЕСИ е част от комплексната екосистема, която ЕС изгражда с цел да осигури на европейските иновативни предприятия всички необходими условия, за да завоюват водещи позиции в световен мащаб. Другите инициативи включват програма за общоевропейски фондове за инвестиции във фондове за рисков капитал (VentureEU), Плана за инвестиции за Европа (ЕФСИ), работата на Европейския институт за иновации и технологии, Плана за действие за съюза на капиталовите пазари, за подобряване на достъпа до финансиране, както и предложението за Директива относно платежоспособността на предприятията.

За повече информация
Информационен документ: Въпроси и отговори във връзка с ЕСИ
Информационен документ: Насоки за новаторите, които желаят да ползват подпомагане от ЕСИ
Информационен документ: Примери за постигнати успехи на ЕС в областта на научноизследователската дейност и иновациите
Европа се завърна: ускоряване на водещите до пробив иновации. Доклад на Групата на високо равнище за Европейския съвет по иновациите
Уебстраница на „Хоризонт Европа“

По информация на Европейската комисия, IP/19/1694

Споделете в социалните мрежи