БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Търговия и сигурност: Комисията изтъква действията в защита на интересите и ценностите на ЕС

На 23 ноември 2021 Европейската комисия представи основните констатации във връзка със защитата на интересите на ЕС с оглед на контрола на износа и чуждестранните инвестиции в ЕС. След влизането в сила на новото законодателство за скрининг на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) Комисията е подложила на скрининг 400 чуждестранни инвестиции. Въпреки че този механизъм е въведен от едва една година, той вече се използва изключително широко, което означава, че занапред интересите на ЕС ще бъдат по-добре защитени. В същото време в рамките на режима на ЕС за контрол върху износа държавите членки са подложили на преглед над 30 000 искания за износ на стоки с потенциална военна употреба, като 603 от тях са били отхвърлени. Това са някои от акцентите, оповестени по повод публикуването на първите доклади относно скрининга на ПЧИ и относно контрола на износа.

Изпълнителният заместник-председател и комисар по въпросите на търговията Валдис Домбровскис заяви: ЕС остава отворен за търговията и чуждестранните инвестиции — за нас те са в сърцевината на създаването на работни места и на икономическия растеж. Нашият отворен подход обаче не е безусловен и трябва да се компенсира с подходящи инструменти за защита на сигурността ни и на нашия обществен ред. Скринингът на чуждестранните инвестиции и контролът на износа на изделия с двойна употреба допринасят за опазването на ЕС, като същевременно се защитават човешките права. Те са основните елементи на нашата отворена, устойчива и решителна търговска политика. Тези два доклада показват по какъв начин тези инструменти могат да помогнат на Комисията и на компетентните органи на държавите членки да действат решително, когато ситуацията го изисква, като защитават нашите интереси и същевременно популяризират нашите ценности.
Скрининг на ПЧИ

Докладът относно скрининга на ПЧИ е първият доклад, който трябва да се публикува след влизането в сила преди една година на новия регламент на ЕС относно скрининга на ПЧИ. Съгласно този регламент държавите членки и Комисията работят в тясно сътрудничество, за да гарантират ефективното подлагане на скрининг на всяка пряка чуждестранна инвестиция, която може да породи риск за сигурността на държавите — членки на ЕС, или за критични активи на ЕС.

На преден план в доклада се извеждат следните основни констатации:

 • Комисията е подложила на скрининг 265 сделки, за които държавите членки са подали уведомления за целите на доклада до края на юни 2021 г. (понастоящем броят им надхвърля 400);
 • в 80 % от случаите продължаването на разследване е било необосновано и оценяването от страна на Комисията е приключило в рамките на едва 15 дни;
 • повечето уведомления за скрининг, подадени от държавите членки, са се отнасяли за секторите на производството, ИКТ и търговията на едро и дребно;
 • петте основни държави на произход на дружествата инвеститори, за които са били подадени уведомления във връзка с ПЧИ, са САЩ, Обединеното кралство, Китай, Канада и Обединените арабски емирства;
 • Комисията е издала становище в по-малко от 3 % от подложените на скрининг 265 случая.

В доклада се потвърждава, че ЕС остава отворен за чуждестранните инвестиции, като същевременно гарантира защитата на сигурността и обществения ред в ЕС. Механизмът за сътрудничество в областта на скрининга на ПЧИ функционира ефективно и не води до ненужни забавяния на сделките. Все по-голям брой държави членки приемат свой собствен механизъм за скрининг, като понастоящем такъв механизъм са въвели 18 държави. Европейската комисия очаква всички държави членки да приемат национални механизми за скрининг. По този начин допълнително ще се засили ефективността на системата за скрининг и ще се гарантира всеобхватен подход на ЕС за справяне рисковете, свързани със сигурността или обществения ред. 

Контрол на износа
Това е последният доклад относно контрола на износа преди влизането в сила на актуализирания Регламент за контрол на износа.

От доклада е видно, че износът на изделия с двойна употреба представлява около 2,3 % от общия износ на ЕС. От общо 30 292 заявления и уведомления за износ по силата на лицензи, 603 са получили отказ (през 2019 г.) за осъществяване на трансакцията (износ), което представлява около 0,02 % от общия износ. Така стойността на търговията с изделия с двойна употреба през 2019 г. би възлизала на 119 милиарда евро.

С новия регламент, влязъл в сила на 9 септември тази година, контролът на износа допълнително се засилва посредством:

 • въвеждане на ново измерение — „човешка сигурност“, за да бъдат обхванати нововъзникващите технологии с двойна употреба, особено инструментите за кибернаблюдение;
 • опростяване на процедурите и повишаване на гъвкавостта на системата за контрол върху износа, както и на способността ѝ да се развива и приспособява към обстоятелствата;
 • развитие на програма на ЕС за изграждане на капацитет и за обучение за органите за издаване на разрешения и правоприлагащите органи на държавите членки;
 • координация и подкрепа за стриктното прилагане на контрола;
 • установяване на диалог с трети държави с цел повишаване на глобалната сигурност и насърчаване на еднакви условия на конкуренция на глобално равнище.

Меморандум относно контрола на изделията с двойна употреба, 9 септември 2021 г.

Контекст
Скринингът на ПЧИ и контролът на износа са част от обновената търговска стратегия на ЕС, насочена към укрепване на правата на ЕС и по-решителна защита на неговите ценности. Другите инициативи и действия по тази стратегия включват:

 • предложение за регламент за международните обществени поръчки, така че да се спомогне за осигуряването на еднакви условия на конкуренция на световния пазар на обществени поръчки; понастоящем предложението се разглежда от Европейския парламент и Съвета;
 • законодателно предложение, очаквано през декември 2021 г., за нов инструмент за противодействие на принудителните мерки, който ще позволи на ЕС да отговори на опитите на други държави да принудят ЕС или неговите държави да осъществят промени в политиката;
 • нов инструмент, подготвян понастоящем от Комисията, предназначен за ефективно справяне с проблема с чуждестранните субсидии, които причиняват нарушения и вредят на еднаквите условия на конкуренция в рамките на единния пазар при всяка пазарна ситуация;
 • нов портал за достъп до пазарите (Access2Markets), на разположение от октомври 2020 г., на който е предоставена леснодостъпна и многоезична информация, за да се помогне на предприятията, независимо от техния размер, да извличат максимална полза от търговските споразумение на ЕС;
 • единна входна точка, създадена през ноември 2020 г., благодарение на която всички установени в ЕС заинтересовани страни могат бързо и лесно да подават жалби за неспазване от трети държави на поетите от тях международни търговски ангажименти спрямо ЕС;
 • по-систематично използване на институционалните структури, създадени по силата на търговските споразумения на ЕС, за да се гарантират ефективното изпълнение от третите държави на поетите от тях ангажименти и премахването на пречките пред достъпа до пазари;
 • по-активно активно използване на механизмите за разрешаване на спорове, за да отстояваме правата си;
 • непрекъснато мобилизиране на представителите на гражданското общество в изпълнението на търговските споразумения и договорености, по-специално в областта на търговията и устойчивото развитие. 

За повече информация
Доклад относно скрининга на преките чуждестранни инвестиции в Съюза
Документ, придружаващ доклада относно ПЧИ
Доклад относно контрола на износа, брокерската дейност, техническата помощ, транзита и трансфера на изделия с двойна употреба
Информационен документ
Брошура

По информация на Европейската комисия, IP/21/6226

Споделете в социалните мрежи