БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Комисията представя предложение за възможностите за риболов в Атлантическия океан и Северно море през 2020 г.

Преди заседанието на Съвета по рибарство на 16 и 17 декември, на 24 октомври 2019 Комисията прие предложението си за възможностите за риболов за 72 запаса в Атлантическия океан и Северно море през 2020 г.: за 32 запаса риболовните квоти ще останат непроменени или ще се увеличат, а при 40 запаса те ще бъдат намалени. Възможностите за риболов или общият допустим улов (ОДУ) представляват квоти, които се определят за повечето запаси със стопанско значение, за да се поддържа или възстанови доброто състояние на тези запаси и същевременно да се гарантира максимален улов за сектора.

Комисарят по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела заяви: „С днешното предложение се консолидират усилията ни за устойчив риболов във водите на Атлантическия океан и на Северно море. През последните години броят на запасите в добро състояние постоянно нараства и вследствие на това се увеличават и печалбите в риболовния ни сектор. Това е резултат от отговорно управление и непрекъснати усилия най-вече от страна на нашите рибари, които първи осъществяват нашите мерки за опазване, а имат и най-голяма полза от по-висок улов. С този траен ангажимент ще има напредък за рибарството в Европа и през 2020 г.“

В съответствие с целите и правната рамка на общата на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) Комисията предлага възможности за риболов на равнището на „максималния устойчив улов (МУУ)“ за запасите с пълна научна оценка и на „предпазни равнища“ за останалите запаси. Предложението е съобразено с научното становище на Международния съвет за изследване на морето (ICES).

Устойчивото рибарство е постигнало значителен напредък в ЕС: през 2019 г. 59 запаса се експлоатират на равнищата на МУУ, докато през 2018 г. броят им беше само 53, а през 2009 г. дори само 5. Това означава, че натискът на риболовните дейности върху запасите е ограничен до равнище, на което биомасата на тези запаси в бъдеще ще може да се поддържа на добро състояние, като се отчитат и съответните социално-икономически фактори. Комисията си сътрудничи с държавите членки, за да подпомогне рибарите да постигнат целта за устойчиви равнища на риболов за всички запаси до 2020 г., формулирана в контекста на общата политика в областта на рибарството. С увеличаване на размера на някои основни запаси — например на пикша в Келтско море и морски език в Бристолски Ламанш — нараства и рентабилността на риболовния сектор, чиято брутна печалба за 2019 г. възлиза на приблизително 1,3 млрд. евро.

Предложението бе представено за обсъждане от държавите — членки на ЕС, на заседанието на Съвета по рибарство, което се състоя в Брюксел на 16 и 17 декември. Мерките ще започнат да се прилагат от 1 януари 2020 г.

Какво включва предложението?
За 2020 г. многогодишните планове за Северно море и за западните води предоставят рамката за адаптиране на мерките за управление към сложните смесени риболовни дейности, както и за избягване на крайни изменения на ОДУ. Например:

Комисията предлага да се ограничи намалението на ОДУ за северна и южна мерлуза до -20 %, като съгласно многогодишния план за западните води се прилага горната част от диапазона на МУУ. Според учените запасите имат здрава биомаса, поради което ограничено намаление на риболовния натиск ще бъде достатъчно, за да се поддържа доброто им състояние.

Съгласно становището на ICES ОДУ за пикша в Келтско море би могъл да бъде значително повишен (+100 %), но Комисията предлага увеличение само със 30 % и прилагане на долната част на диапазона на ММУ, за да защити уязвимия запас от атлантическа треска, която се улавя като прилов на пикша.

Когато няма многогодишни планове, Комисията се насочва към стратегиите за управление на консултативните съвети, които са оценени от ICES като устойчиви. Така например по отношение на южния сафрид Комисията предложи да се следва стратегията за управление, определена от Консултативния съвет по пелагичните видове, където се препоръчва намаляване на квотата с 50 %.

Освен това Комисията предложи предпазни мерки, за да гарантира, че популациите на атлантическа треска и меджид в Келтско море се възстановят до безопасни равнища. Тези мерки се състоят от повишена селективност, забрани на риболова и подходящ контрол, за да се предотврати незаконното изхвърляне на улов.

Комисията предлага да продължи системата за размяна на квоти по отношение на прилова. Тук става въпрос за квоти за запаси от риба, уловена като прилов при други видове риболов на целеви запаси в добро състояние. С тази система се гарантира, че държави членки без квоти за един от тези приловни запаси могат да продължат риболова на други целеви запаси. Точните стойности на ОДУ по отношение на прилова и свързаните с това мерки ще бъдат публикувани на по-късен етап, след като ICES представи научното си становище.

От 1 януари 2019 г. спрямо риболовните флотове на ЕС се прилага задължението за разтоварване: целият улов на регулираните търговски видове (включително приловът) трябва да се разтоварва и да се приспада от съответните квоти на всяка държава членка. В днешното предложение на Комисията количествата, съответстващи на договорените изключения от задължението за разтоварване, са вече приспаднати от обема на улова, препоръчан в научните становища.

Предложението обхваща както запаси, управлявани само от ЕС, така и такива, които се управляват заедно с трети държави (например Норвегия) или чрез регионални организации за управление на рибарството. Международните преговори за много от запасите все още са в ход, а за други запаси се очаква тепърва да бъдат представени научни становища. Стойностите за тези запаси ще бъдат включени в предложението на по-късен етап.

За повече информация
Подробности относно днешното предложение за Атлантическия океан и Северно море се съдържат в таблиците по-долу.
ОДУ и квоти
Научни становища: Предложените равнища на ОДУ са съобразени с научните становища на Международния съвет за изследване на морето и на Научния, технически и икономически комитет по рибарство.
Консултация със заинтересованите страни беше проведена въз основа на изготвения от Комисията документ за консултация.
Многогодишни планове за управление
Карта на риболовните зони
Забележка: в таблиците по-долу са включени само запасите на ЕС, които не са споделени с трети държави. Всички стойности на ОДУ са изразени в тонове и закръглени до най-близката цяла стойност.
Окончателните стойности на ОДУ за 2019 г. отразяват общия ОДУ, определен от ЕС за даден запас след евентуални прехвърляния към трети държави.

Таблица 1: Запаси, за които се предлага увеличаване на общия допустим улов (ОДУ)

Общоприето наименованиеНаучно наименованиеУчастък, за който има ОДУОкончателен ОДУ през 2019 г.ОДУ през 2020 г. (предложение)Промяна в ОДУ: 2019—2020 г. (предложение)
Морски дяволи
Lophiidae
732999352997 %
Морски дяволи
Lophiidae
8a, 8b, 8d и 8e837190088 %
Mорски език
Solea
3a; води на Съюза от подучастъци 22—245025336 %
Mорски език
Solea
7a41445710 %
Mорски език
Solea
7e1242147819 %
Mорски език
Solea
7f и 7g1009152851 %
ПикшаMelanogrammus aeglefinus7b-k, 8, 9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.183291085930 %
Херинга
Clupea harengus
7a6896806417 %
Мегрим
Lepidorhombus
Води на Съюза от 2a и 4288729221 %
Мегрим
Lepidorhombus
718132187323 %
Мегрим
Lepidorhombus
8a, 8b, 8d и 8e170417945 %
Мегрим
Lepidorhombus
8c, 9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.11872208912 %
Писия
Pleuronectes platessa
7f и 7g1662200321 %


Таблица 2: Запаси без промяна на общия допустим улов (ОДУ)

Общоприето наименованиеНаучно наименованиеУчастък, за който има ОДУОкончателен ОДУ през 2019 г.ОДУ през 2020 г. (предложение)
Mорски езикSolea6; води на Съюза и международни води от 5b; международни води от 12 и 145757
Mорски езикSolea7b и 7c4242
Атлантическа аргентина
Argentina silus
Води на Съюза и международни води от 1 и 29090
Атлантическа аргентина
Argentina silus
Води на Съюза от 3 a и 412341234
Херинга
Clupea harengus
7e и 7f930930
Молва
Molva molva
3a170170
Молва
Molva molva
Води на Съюза и международни води от 1 и 23636
Молва
Molva molva
Води на Съюза и международни води от 53333
Молва
Molva molva
Води на Съюза и международни води от 6, 7, 8, 9, 10, 12 и 142039620396
Молва
Molva molva
Води на Съюза от 440354035
Норвежки омар
Nephrops
8c33
Норвежки омар
Nephrops
3a1373313733
Писия
Pleuronectes platessa
6; води на Съюза и международни води от 5b; международни води от 12 и 14658658
Писия
Pleuronectes platessa
7b и 7c7474
Сайда
Pollachius virens
7, 8, 9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.131763176
Менек
Brosme brosme
3a3131
Менек
Brosme brosme
Води на Съюза и международни води от зони 1, 2 и 142121
Менек
Brosme brosme
Води на Съюза и международни води от зони 5, 6 и 741304130
Менек
Brosme brosme
Води на Съюза от 4251251


Таблица 3: Запаси, за които се предлага намаляване на общия допустим улов (ОДУ)

Общоприето наименованиеНаучно наименованиеУчастък, за който има ОДУОкончателен ОДУ през 2019 г.ОДУ през 2020 г. (предложение)Промяна в ОДУ: 2019—2020 г. (предложение)
Морски дяволи
Lophiidae
8c, 9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.141664023-3 %
Синя молва
Molva dypterygia
Води на Съюза и международни води от 3a85-38 %
Синя молва
Molva dypterygia
Международни води от 12229137-40 %
Синя молва
Molva dypterygia
Води на Съюза и международни води от 2 и 45332-40 %
Синя молва
Molva dypterygia
Води на Съюза и международни води от 5b, 6 и 71177811150-5 %
Капрови риби
Caproidae
Води на Съюза и международни води от зони 6, 7 и 82183019152-12 %
Атлантическа треска
Gadus morhua
7a807257-68 %
Атлантическа треска
Gadus morhua
7b, 7c, 7e-k, 8, 9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.11610189-88 %
Mорски език
Solea
Води на Съюза от 2a и 41255512317-2 %
Mорски език
Solea
8a и 8b38723666-5 %
Mорски език
Solea
7h, 7j и 7k382213-44 %
Атлантическа аргентина
Argentina silus
Води на Съюза и международни води от зони 5, 6 и 746613729-20 %
Пикша
Melanogrammus aeglefinus
7a37393156-16 %
Мерлуза
Merluccius merluccius
8a, 8b, 8d и 8e5211842235-19 %
Мерлуза
Merluccius merluccius
8c, 9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.192587406-20 %
Мерлуза
Merluccius merluccius
3a42863403-21 %
МерлузаMerluccius merluccius6 и 7; води на Съюза и международни води от 5b; международни води от 12 и 147976263325-21 %
МерлузаMerluccius merlucciusВоди на Съюза от 2a и 449943940-21 %
Херинга
Clupea harengus
Води на Съюза и международни води от 5b, 6b и 6aN41703480-17 %
Херинга
Clupea harengus
6aS, 7b и 7c16301360-17 %
Сафрид
Trachurus
Води на Съюза от 4b, 4c и 7d1517913763-9 %
Сафрид
Trachurus
Води на Съюза от 2a, 4а; 6, 7a–c, 7e–k, 8a, 8b, 8d и 8e; води на Съюза и международни води от 5b; междунар­одни води от 12 и 1411911870617-41 %
Сафрид
Trachurus
8c1885811179-41 %
Сафрид
Trachurus
99401746659-50 %
Малоуста писия и червена писия
Microstomus kitt и Glyptocephalus cynoglossus
Води на Съюза от 2a и 478745580-29 %
Норвежки омар
Nephrops
Води на Съюза от 2a и 42210322077-0,2 %
Норвежки омарNephrops
9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.1401309-23 %
Писия
Pleuronectes platessa
7a30752790-9 %
Писия
Pleuronectes platessa
7d и 7e103549114-12 %
ПисияPleuronectes platessa8, 9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.1395316-20 %
Писия
Pleuronectes platessa
Категат17051141-33 %
Сребриста сайда
Pollachius pollachius
9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.1282254-10 %
Сребриста сайда
Pollachius pollachius
8c231208-10 %
Сребриста сайда
Pollachius pollachius
8a, 8b, 8d и 8e14821334-10 %
Сребриста сайда
Pollachius pollachius
7121637298-40 %
Сребриста сайда
Pollachius pollachius
6; води на Съюза и международни води от 5b; междунар­одни води от 12 и 14397238-40 %
Морски език
Solea
8c, 8d, 8e, 9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.11072643-40 %
Цаца
Sprattus sprattus
7d и 7e26371506-43 %
Калкан и средиземноморски калкан
Psetta maxima и Scophthalmus rhombus
Води на Съюза от 2a и 481225876-28 %
Меджид
Merlangius merlangius
825402203-13 %


Таблица 4: Запаси, за които определянето на общ допустим улов (ОДУ) е делегирано на отделни държави членки

Общоприето наименованиеНаучно наименованиеУчастък, за който има ОДУДелегирано на
ХерингаClupea6 ClydeОбединено кралство
СафридTrachurusВоди на Съюза от CECAF (Канарски острови)Испания
СафридTrachurusВоди на Съюза от CECAF (остров Мадейра)Португалия
СафридTrachurus10, води на Съюза от CECAF (Азорски острови)Португалия
Скариди от рода PenaeusPenaeusФренска ГвианаФранция

По информация на Европейската комисия, IP/19/6151

Споделете в социалните мрежи