БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Цифров суверенитет: Комисията поставя началото на алианси за полупроводници и промишлени технологии за облачни изчисления

На 19 юли 2021 Европейската комисия постави началото на два нови промишлени алианса: Алианс за процесори и полупроводникови технологии и Алианс за промишлени данни, периферни и облачни изчисления.

Двата нови алианса ще дадат тласък на следващото поколение микрочипове и промишлени технологии за облачни/периферни изчисления и ще осигурят на ЕС необходимия капацитет за укрепване на неговите критични цифрови инфраструктури, продукти и услуги. Алиансите ще обединят предприятия, представители на държавите членки, академични среди, потребители, както и научноизследователски и технологични организации.

Промишлен алианс за процесори и полупроводникови технологии
Микрочиповете, включително процесорите, са ключови технологии, които се намират в центъра на всички електронни устройства и машини, които използваме днес. Интегралните схеми са в основата на голямо разнообразие от икономически дейности и определят техните равнища на енергийна ефективност и сигурност. Капацитетът за разработване на процесори и интегрални схеми е от решаващо значение за бъдещето на най-развитите днес икономики. Промишленият алианс за процесори и полупроводникови технологии ще бъде ключов инструмент за по-нататъшния промишлен напредък в ЕС в тази област.

Той ще установи и ще обърне внимание на настоящите пречки, нужди и зависимости в целия сектор. Той ще определи технологични пътни карти, които да гарантират, че Европа разполага с капацитет да проектира и произвежда най-модерни интегрални схеми, като същевременно намалява общата си стратегическа зависимост чрез увеличаване на дела си в световното производство на полупроводници на 20 % до 2030 г.

В тази връзка Алиансът има за цел да изгради капацитета за проектиране и производство, необходим за производството на следващото поколение надеждни процесори и електронни компоненти. Това ще означава Европа да премине към производствен капацитет от 16-нанометрови към 10-нанометрови възли в подкрепа на настоящите нужди на Европа, както и между 5-нанометрови и 2-нанометрови възли или дори още по-фина технология, за да се предвидят бъдещите технологични нужди. Най-модерните видове полупроводници са с по-добри резултати и имат потенциала да намалят значително енергията, използвана от всички — от телефоните до центровете за данни.

Европейски алианс за промишлени данни, периферни и облачни изчисления
Както се подчертава в Европейската стратегия за данните, обемът на генерираните данни се увеличава значително и се очаква значителна част от тях да бъдат обработвани в периферията (80 % до 2025 г. в сравнение с 20 % днес), по-близо до потребителите и където се генерират данните. Тази промяна представлява голяма възможност за ЕС да укрепи собствения си капацитет за облачни и периферни изчисления, а оттам и технологичния си суверенитет. Тя ще наложи разработване и внедряване на фундаментално нови технологии за обработка на данни, обхващащи периферията, и ще доведе до отдръпване от напълно централизираните инфраструктурни модели за обработка на данни.

Европейският алианс за промишлени данни, периферни и облачни изчисления ще насърчава появата на революционни технологии за облачни и периферни изчисления, които са високо сигурни, енергийно и ресурсно ефективни и напълно оперативно съвместими, като по този начин ще се насърчава доверието на потребителите на изчислителни облаци във всички сектори. Алиансът ще обслужва специфичните нужди на гражданите, предприятията и публичния сектор на ЕС (включително за военни цели и цели, свързани със сигурността) за обработка на изключително чувствителни данни, като същевременно ще повиши конкурентоспособността на промишлеността на ЕС в областта на технологиите за облачни и периферни изчисления.

През целия си жизнен цикъл Алиансът ще работи в съответствие със следните основни принципи и норми:

  • Най-високи стандарти по отношение на оперативната съвместимост и преносимостта/обратимостта, откритостта и прозрачността;
  • Най-високите стандарти по отношение на защитата на данните, киберсигурността и суверенитета на данните;
  • Най-новите постижения по отношение на енергийната ефективност и устойчивост;
  • Спазване на най-добрите европейски практики в областта на изчислителните облаци, включително чрез придържане към съответните стандарти, кодекси за поведение и схеми за сертифициране.

Участие в алиансите
Тези алианси са отворени за участие на всички публични и частни субекти със законен представител в Съюза и със съответните дейности, при условие че отговарят на условията, определени в мандата.

Поради стратегическото значение на дейностите в съответните сектори членството в алиансите зависи от спазването на редица условия. Съответните заинтересовани страни трябва да отговарят на критериите за допустимост, свързани по-специално със сигурността (включително киберсигурността), сигурността на доставките, защитата на интелектуалната собственост, защитата на данните и достъпа до данни, както и практическата полза за Алианса. Те трябва да подпишат декларациите и да попълнят формуляр за кандидатстване, който ще бъде оценен от Европейската комисия.

Контекст
Европейският алианс за промишлени процесори и полупроводникови технологии се основава на амбициите на Комисията за укрепване на веригите за създаване на стойност в областта на микроелектрониката и вградените системи в Европа и за укрепване на водещия производствен капацитет. През декември 2020 г. държавите членки поеха ангажимент да работят заедно за укрепване на капацитета на Европа в областта на полупроводниковите технологии и да осигурят най-добри показатели за приложения в широк кръг от сектори. 22 държави членки понастоящем са страни по тази инициатива.

Европейският алианс за промишлени данни, периферни и облачни изчисления се основава на политическата воля, изразена от всички 27 държави членки през октомври 2020 г., за насърчаване на развитието на следващото поколение облачни и периферни изчисления за публичния и частния сектор. В съвместната си декларация подписалите държави членки се споразумяха да работят заедно за разгръщането на устойчива и конкурентоспособна инфраструктура и услуги за облачни изчисления в цяла Европа.

За повече информация
Промишлен алианс за процесори и полупроводникови технологии
Съвместна декларация относно процесорите и полупроводниковите технологии
Европейски алианс за промишлени данни, периферни и облачни изчисления
Европейска промишлена стратегия

По информация на Европейската комисия, IP/21/3733

Споделете в социалните мрежи