БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Държавна помощ: Комисията определя бъдещето на Временната рамка, за да подкрепи възстановяването на икономиката в контекста на пандемията от коронавирус

На 18 ноември 2021 Европейската комисия реши да удължи срока на действие на Временната рамка за държавна помощ до 30 юни 2022 г. (който изтече на 31 декември 2021 г.). За да ускори допълнително възстановяването, Комисията реши също да въведе две нови мерки за допълнителен ограничен период от време, чрез които да осигури преки стимули за частни инвестиции, насочени към бъдещето, и мерки за подкрепа на платежоспособността.

Изпълнителният заместник-председател Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви: От началото на пандемията Временната рамка за държавна помощ позволи на държавите членки да предоставят целенасочена и пропорционална подкрепа на нуждаещите се предприятия, като същевременно въведе предпазни мерки за запазване на еднаквите условия на конкуренция на единния пазар. Днес удължихме прилагането на Рамката с шест месеца, до края на юни следващата година. Ограниченото удължаване дава възможност за постепенно и координирано преустановяване на кризисните мерки, без да се предизвиква „ефект на срутване“, и отразява прогнозираното силно възстановяване на европейската икономика като цяло. От друга страна, ще продължим да следим отблизо увеличаването на случаите на заразяване с COVID-19 и другите рискове за икономическото възстановяване. За да подкрепим допълнително възстановяването, въведохме и два нови инструмента, за да се стимулира икономиката и да се привлекат частни инвестиции за по-бързо, по-екологосъобразно и цифрово възстановяване.

С оглед на наблюдаваното икономическо възстановяване Комисията прие ограничено удължаване с 6 месеца на срока на действие на Временната рамка до 30 юни 2022 г. Това ще позволи на държавите членки, когато е необходимо, да разширят схемите си за подпомагане и да гарантират, че предприятията, които все още са засегнати от кризата, няма внезапно да бъдат лишени от необходимата подкрепа. Същевременно Комисията ще продължи да следи отблизо развитието на пандемията от COVID-19 и другите рискове за икономическото възстановяване.

Освен това Комисията въведе редица целенасочени корекции, включително два нови инструмента, за да подпомогне текущото възстановяване на европейската икономика по устойчив начин:
  • мерки за подпомагане на инвестициите с цел да се помогне на държавите членки да преодолеят недостига на инвестиции вследствие на кризата. Държавите членки могат да създават стимули за инвестиции, предприети от предприятията, и да използват този инструмент за ускоряване на екологичния и цифровия преход. Мярката включва гаранции, за да се избегне неоправданото нарушаване на конкуренцията. Например инвестициите следва да бъдат насочени към широка група бенефициери, а отпуснатите суми по помощта следва да бъдат ограничени по размер. Този инструмент е на разположение на държавите членки до 31 декември 2022 г.; както и
  • мерки за подкрепа на платежоспособността с цел привличане на частни средства и предоставянето им за инвестиции в малки и средни предприятия (МСП), включително стартиращи предприятия и малки дружества със средна капитализация. Държавите членки могат да предоставят гаранции на частните посредници, като създават стимули за инвестиране в този вид предприятия, и да им предоставят по-лесен достъп до такова дялово финансиране, което за тях често е трудно да привлекат самостоятелно. Това е от особено значение с оглед на нарастващите равнища на задлъжнялост на предприятията по време на кризата. Този инструмент е на разположение на държавите членки до 31 декември 2023 г.

Освен това, наред с други изменения, Комисията: i) удължи от 30 юни 2022 г. до 30 юни 2023 г. възможността държавите членки да преобразуват подлежащи на възстановяване инструменти, предоставени съгласно Временната рамка (напр. гаранции, заеми, подлежащи на възстановяване аванси), в други форми на помощ, като например преки безвъзмездни средства; ii) адаптира спрямо удължения срок максималните суми по някои видове помощ; iii) изясни използването на разпоредбите за изключителна гъвкавост на Насоките за оздравяване и преструктуриране на Комисията; и iv) в контекста на застраховането на краткосрочни експортни кредити продължи срока на коригирания списък на държавите с непродаваеми рискове с още 3 месеца (от 31 декември 2021 г. на 31 март 2022 г.).

Контекст
Временната рамка за държавна помощ беше приета на 19 март 2020 г. и изменена за първи път на 3 април 2020 г., с което бяха увеличени възможностите за държавна подкрепа за научни изследвания, изпитване и производство на продукти, свързани с борбата с разпространението на коронавируса, за защита на работните места и за по-нататъшна подкрепа на икономиката. На 8 май 2020 г. Комисията прие второ изменение за разширяване на обхвата на Временната рамка, за да бъдат включени мерките за рекапитализация и за подчинен дълг. На 29 юни 2020 г. Комисията прие трето изменение, с което бе разширен обхватът на Временната рамка, за да се помогне допълнително на микро-, малките и нововъзникващите предприятия и да се насърчат частните инвестиции. На 13 октомври 2020 г. Комисията удължи срока на действие на Временната рамка до 30 юни 2021 г. (с изключение на мерките за рекапитализация, които можеха да бъдат предоставяни до 30 септември 2021 г.) и даде възможност на държавите членки да покрият част от непокритите постоянни разходи на предприятията, засегнати от кризата. На 28 януари 2021 г. Комисията прие пето изменение, с което обхватът на Временната рамка бе разширен чрез увеличаване на таваните, определени в нея, и разрешаване до края на 2022 г. на преобразуването на някои подлежащи на възстановяване инструменти в преки безвъзмездни средства.

По информация на Европейската комисия, IP/21/6092

Споделете в социалните мрежи