БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Според ново проучване на Евробарометър повечето европейци смятат, че ЕС трябва да предложи допълнителни мерки за решаване на проблемите с качеството на въздуха

Според ново проучване на Евробарометър над две трети от европейците смятат, че Европейският съюз трябва да предложи допълнителни мерки за подобряване на качеството на въздуха. От интервюираните над 27 000 граждани във всички държави — членки на ЕС, повече от половината респонденти са на мнение, че домакинствата, производителите на автомобили, производителите на енергия, земеделските стопани и публичните органи не правят достатъчно за подобряването на качеството на въздуха.

Комисарят по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела заяви: Обнадежден съм от факта, че толкова много европейски граждани подкрепят действията в областта на качеството на въздуха. Замърсеният въздух причинява над 400 000 случая на преждевременна смърт в ЕС всяка година и обществото плаща огромна цена, включително за здравни грижи, пропуснати работни дни и щети за насажденията и сградите. Комисията предоставя експертен опит, обмяна на най-добри практики и насоки за държавите членки и дружествата, както и подкрепа за инвестиции и финансиране, насочени към подобряване на качеството на въздуха за всички. Същевременно, ако законите на ЕС не се спазват, предприемаме правни действия срещу държавите членки.

Проучването разкрива също така необходимостта от по-добра комуникация по въпросите, свързани с качеството на въздуха, особено на национално равнище. По-голямата част от отговорилите не смятат, че са добре осведомени за проблемите с качеството на въздуха в своята държава. В сравнение с проучване от 2017 г. респондентите са по-склонни да считат, че през последните десет години качеството на въздуха се е влошило, макар докладваните данни на практика да показват, че през този период качеството на въздуха се е подобрило съществено.

През май 2018 г. Комисията „Юнкер“ прие съобщение на тема „Европа, която закриля: чист въздух за всички“, съдържащо мерки, които участниците на национално, регионално и местно равнище трябва да предприемат за подобряване на качеството на въздуха в Европа. Освен това Комисията е предприела и правни действия, за да защити гражданите от замърсяването на въздуха, предявявайки пред Съда на Европейския съюз искове срещу държавите членки, които не спазват законодателството на ЕС в областта на качеството на въздуха. Наред с това Комисията активизира сътрудничеството с държавите членки посредством провеждането на нови диалози за чист въздух със съответните органи. През следващите два дни, на 28 и 29 ноември 2019 г., в Братислава ще се проведе Форум на ЕС за чист въздух, на който лицата, вземащи решения, и заинтересованите страни ще имат възможността да обменят знания и да допринесат за прилагането на европейски, национални и местни политики за качество на въздуха.

Ето някои от основните резултати от новото специално проучване на Евробарометър за отношението на европейците към качеството на въздуха:

По-голямата част от респондентите искат ЕС да предложи допълнителни мерки


Над две трети от анкетираните (71 %) заявяват, че според тях ЕС трябва да предложи допълнителни мерки за решаването на проблемите, свързани с качеството на въздуха в Европа, а 38 % биха искали да имат възможността да изразят виждането си по тези мерки.

Това е мнението на по-голямата част от участниците във всички държави членки.

Според повечето респонденти проблемите, свързани с качеството на въздуха, трябва да се решат първо на международно равнище

От анкетираните 72 % заявяват, че мерките за борба със замърсяването на въздуха трябва да се вземат на международно равнище. Половината от участниците в проучването смятат, че решение на проблема трябва да се търси на европейско равнище, а другата половина — че той трябва да се реши на национално равнище.

Най-много са отговорилите (44 %), според които най-ефективният начин за справяне с проблемите с качеството на въздуха е прилагането на по-строг контрол на замърсяването при промишлената дейност и производството на енергия. Тази мярка е най-често посочваната в 25 държави членки.

Респондентите са на мнение, че различните участници, включително домакинствата, трябва да полагат повече усилия за решаване на проблемите с качеството на въздуха

Над 50 % от анкетираните във всички държави смятат, че домакинствата, производителите на автомобили, производителите на енергия, земеделските стопани и публичните органи не правят достатъчно за подобряването на качеството на въздуха.

Европейците обаче са склонни да предприемат повече действия за намаляване на вредните емисии, отколкото през 2017 г.

От отговорилите 70 % твърдят, че са предприели поне едно действие за намаляване на вредните емисии във въздуха. Това представлява увеличение с осем процентни пункта в сравнение с отговорите от 2017 г.

Основната стъпка, предприемана от респондентите, е замяната на по-старите енергоемки уреди с нови с по-добри енергийни характеристики (41 %).

Равнището на осведоменост относно проблемите с качеството на въздуха е доста ниско

Мнозинството от респондентите (54 %) не смятат, че са добре осведомени за проблемите с качеството на въздуха в своята държава.

Повечето отговорили са на мнение, че качеството на въздуха се е влошило през последните десет години, като това отрицателно схващане се е засилвало от 2017 г.

Участниците в проучването са по-склонни да смятат, че през последните десет години качеството на въздуха по-скоро се е влошило (58 %), отколкото че се е запазило на същото равнище (28 %) или се е подобрило (10 %).

Делът на респондентите, които са на мнение, че качеството на въздуха се е влошило, е нараснал с 11 процентни пункта спрямо 2017 г.

Наблюдава се все още ниско равнище на осведоменост относно стандартите на ЕС в областта на качеството на въздуха

Едва около една трета от отговорилите са чували за стандартите на ЕС за качество на въздуха (31 %). Повечето от лицата, които са чували за тях, смятат, че тези стандарти трябва да бъдат засилени (63 %).

Мнозинството от анкетираните определят като сериозни проблемите с качеството на въздуха, посочени в проучването


Над 50 % от участниците твърдят, че заболяванията на дихателните пътища, сърдечносъдовите заболявания, астмата и алергиите са много сериозен проблем в техните държави.

Контекст
Проучването е проведено в 28-те държави — членки на ЕС, в периода между 11 юни и 29 септември 2019 г. В него са участвали 27 565 лица от различни социални и демографски групи, които са били анкетирани лично в техните домове на родния им език.

Това специално издание на Евробарометър е последващо действие след проведеното през септември 2012 г. експресно проучване на Евробарометър на същата тема. Много от въпросите в експресното проучване са включени в това специално издание. Някои от въпросите в експресното проучване от 2012 г. са зададени и на участниците в Специалното проучване на Евробарометър за отношението на европейските граждани към околната среда, проведено през октомври 2017 г.

Целта на това проучване бе да се изследват възприятията на гражданите относно равнището на информираност относно проблемите с качеството на въздуха; разбирането на промените, настъпили в качеството на въздуха през последните десет години; ролята на различните участници за подобряване на качеството на въздуха; най-ефективните начини за справяне с проблемите, свързани с качеството на въздуха; предпочитаното равнище, на което да се предприемат действия за решаването на проблемите с качеството на въздуха; осведомеността относно стандартите на ЕС за качество на въздуха и мненията за тях; както и подкрепата за допълнителни мерки на ЕС за справяне с тези проблеми.

Резултатите от проучването на Евробарометър се представят непосредствено преди откриването на Форума на ЕС за чист въздух, който ще се проведе на 28 и 29 ноември 2019 г. в Братислава. Работата на форума ще се съсредоточи върху четири области: здраве и качество на въздуха; енергия и качество на въздуха; селско стопанство и качество на въздуха; както и механизми за финансиране на мерки за чист въздух.

Над 30 лектори от правителствени органи, промишлени и неправителствени организации ще споделят вижданията си относно подобряването на качеството на въздуха и ще обмислят разработването и прилагането на ефективни европейски, национални и местни политики, проекти и програми.

За повече информация

Проучване на Евробарометър
Съобщение „Европа, която закриля: чист въздух за всички“
Уебстраница, посветена на политиката за чист въздух
По информация на Европейската комисия, IP/19/6351

Споделете в социалните мрежи