БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Разпределението на 11 милиарда евро средства по линия на REACT-EU за 2022 г. е на разположение

related media

На 24 ноември 2021 Комисията публикува разпределението на средствата по линия на REACT-EU за 2022 г. Около 11 милиарда евро (по текущи цени) са вече на разположение за програмиране по линия на политиката на сближаване във всичките 27 държави членки. Тези средства допълват предоставените през 2021 г. почти 40 милиарда евро. Държавите членки ще могат да продължат да прилагат мерките за възстановяване, увеличавайки устойчивостта на здравните системи, предприятията и подкрепата за най-уязвимите групи, като същевременно допринасят за работата по приоритетите в областта на околната среда и цифровите технологии с цел постигане на интелигентно, устойчиво и подпомагащо сближаването възстановяване.

Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра заяви: REACT-EU е доказал успеха си инструмент в подкрепа на възстановяването от кризата с коронавируса и за осъществяване на справедлив екологичен и цифров преход в ЕС. Страните от ЕС са програмирали почти всички средства по REACT-EU за 2021 г.; сега настойчиво призоваваме държавите членки да представят бързо на Комисията измененията на програмите си за транша за 2022 г. с цел своевременно усвояване на средствата.

Комисарят, отговарящ за работните места и социалните права, Никола Шмит посочи: От подкрепа за търсещите работа в Белгия до финансиране на грижите за възрастните хора в България — приносът на REACT-EU към живота на европейските граждани е осезаем още от самото начало на кризата. С предоставените на разположение за 2022 г. 11 милиарда евро държавите членки следва да продължат да използват максимално този допълнителен източник на финансиране.

Средствата по линия на REACT-EU се отпускат на два транша, за да се отчете изцяло променящото се икономическо и социално въздействие на пандемията. Разпределението е въз основа на данните за БВП, безработицата и младежката безработица в отделните държави. Освен това при него се взема предвид въздействието, оказано от коронавирусната пандемия върху икономиките на държавите членки, по статистически данни към 19 октомври 2021 г.

REACT-EU беше първият инструмент, предназначен за използване по линия на NextGenerationEU, като първото плащане в размер на 800 милиона евро беше извършено на 28 юни 2021 г. Бързото одобряване на мерките позволи на държавите членки да разпределят 37 милиарда евро, като общият размер на плащанията достигна 6,1 милиарда евро. В рамките на тези одобрени мерки 23,3 милиарда евро ще бъдат използвани посредством Европейския фонд за регионално развитие, 12,8 милиарда евро — посредством Европейския социален фонд и 0,5 милиарда евро — посредством Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Конкретни примери за солидарността на ЕС

Ето някои конкретни примери за подкрепата, получена от хората и предприятията по линия на REACT-EU:

  • Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР): в Чешката република благодарение на ЕФРР се развива и модернизира военната болница в Бърно. В Швеция фондът помага на малките и средните предприятия да се възстановят от кризата чрез развитие на цифровите технологии към нови пазари. Във Франция ЕФРР ще помогне за модернизирането на Центъра за борба с рака „Анри Бекерел“, за да се обслужват повече пациенти. В Испания ЕФРР подпомогна прехода към цифрова икономика с акцент върху цифровизацията на обществените услуги, включително електронно здравеопазване и електронно обучение, както и прехода към екологосъобразна икономика благодарение на електрическа мобилност в обществения транспорт, подобрена енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници в обществените сгради.
  • Европейски социален фонд (ЕСФ): във всички държави членки на гражданите се предоставят обучения, напътствия и кариерни консултации, за да се увеличат шансовете им за запазване на работните места или за намиране на нови. Така например в Белгия ЕСФ помогна на засегнатите от пандемията хора да развият уменията си в посока на една екологична и цифрова икономика, да се засили дуалното обучение и да се предотврати отпадането от училище. В България персоналът, работещ на първа линия в борбата с коронавирусната пандемия, получи допълнително възнаграждение, а възрастните хора и хората с увреждания получават здравни и социални услуги у дома.
  • Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ): в Австрия и Румъния например нуждаещите се деца получиха училищни пособия. В Естония, Франция, Люксембург и други държави членки най-нуждаещите се получиха хранителни помощи като топла храна и основно материално подпомагане, например продукти за лична хигиена. В Латвия средствата по линия на ФЕПНЛ бяха използвани също и за осигуряване на маски и дезинфектанти.
Контекст
Инициативата REACT-EU е част от инструмента NextGenerationEU, чрез която за програмите по политиката на сближаване за 2021 г. и 2022 г. се предоставя допълнително финансиране в размер на 50,6 милиарда евро (по текущи цени), които да се използват до края на 2023 г. Целта на REACT-EU е да се помогне за икономическото и социалното възстановяване от кризата с коронавируса, като се насърчават преодоляването на последиците от кризата и устойчивостта на здравните системи, предприятията и подкрепата за най-уязвимите групи. Финансовите средства допринасят и за работата по приоритетите в областта на околната среда и цифровите технологии с цел постигане на интелигентно и устойчиво възстановяване.

По линия на REACT-EU на разположение за 2021 г. са около 40 милиарда евро, 92 % от които са вече са разпределени за инвестиционни програми. Финансирането беше използвано основно като мост между спешните мерки, предприети в началото на кризата, и преодоляването на последиците от кризата в дългосрочен план.

За повече информация

Информационна страница REACT-EU
REACT-EU: въпроси и отговори
REACT-EU: текуща актуализация на напредъка
NextGenerationEU
Действия срещу коронавируса в рамките на политиката на сближаване
Информационно табло за REACT-EU
Разпределение на средствата по REACT-EU за 2022 г.

По информация на Европейската комисия, IP/21/6103

Споделете в социалните мрежи