БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Комисията и ОИСР предоставят на държави и региони от ЕС препоръки за извършването на индустриален преход

На 14 ноември 2019 Комисията и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) представят доклад за инициатива, която стартира през 2017 г. и имаше за цел да помогне на 12 региона и държави членки в ЕС да извършат индустриален преход и да отстояват позициите си в глобализираната икономика.

Екип от експерти на ОИСР и Комисията работи съвместно с регионите и двете държави членки за идентифициране на пречките пред създаването на работни места и растежа в тези региони. Целта беше да се усъвършенстват стратегиите им за дългосрочно развитие според областите, в които са конкурентоспособни — т.нар. активи за „интелигентна специализация“. Тези стратегии обхващат социалната справедливост, икономическата модернизация и амбициите в областта на климата.

Въз основа на този опит докладът представя на националните и регионалните органи набор от инструменти и конкретни решения за преодоляване на пречките пред индустриалния преход под формата на пет основни приоритета.

Комисарят по въпросите на европейската политика за съседство, преговорите за разширяване и регионалната политика Йоханес Хан заяви: „Просперитетът и благосъстоянието в ЕС започват от регионите. В продължение на две години експертите на Комисията и на ОИСР работиха ръка за ръка с участниците на национално и местно равнище, за да им помогнат да се възползват от иновациите, декарбонизацията и цифровизацията и да развиват умения, необходими за работните места на бъдещето. Това са четирите основни точки, за да може преходът да даде равен шанс за всички.“

По-долу са посочени определените от Комисията пет основни приоритета, както и примери за свързани с тях стратегически предизвикателства и възможни решения, представени в доклада:

1) Подготовка за работните места на бъдещето

Предизвикателство: липса на квалифицирани работници за нововъзникващите икономически сектори.

Стратегически решения: предвиждане на необходимите умения за индустриалния преход; укрепване на капацитета на дружествата да си набавят нужните човешки ресурси; включване на местните заинтересовани страни в планирането и разработването на регионални инициативи в областта на уменията.

2) Разширяване на обхвата и разпространението на иновациите

Предизвикателство:
липса на капацитет за иновации в малките и средните предприятия.

Стратегически решения: ускоряване на цифровата трансформация; разширяване на мрежите за бизнес иновации и подкрепа за клъстерите; укрепване на връзките между академичните среди и местния бизнес.

3) Насърчаване на предприемачеството и ангажираността на частния сектор

Предизвикателство:
ограничен достъп до предприемачески умения и мрежи за стартиращи и разрастващи се предприятия.

Стратегически решения: подкрепа за предприемачите посредством информация, обучение, професионални напътствия и наставничество, укрепване на предприемаческите мрежи и активизиране на участието на новосъздадени предприятия и МСП в съвместни научни изследвания.

4) Преход към неутрална по отношение на климата икономика

Предизвикателство: съчетаване на дългосрочното измерение на преход, който е неутрален по отношение на климата, с икономически действия в краткосрочен план.

Стратегически решения: насърчаване на енергийния преход на местно равнище чрез схеми за финансова подкрепа; интегриране на прехода към неутрална по отношение на климата икономика в по-мащабни стратегии за регионално развитие.

5) Насърчаване на устойчивия растеж

Предизвикателство: пространствени различия и териториални връзки.

Стратегически решения: насърчаване на териториалното сътрудничество чрез партньорства между градските и селските райони; осигуряване на цифрова свързаност и цифрови услуги в отдалечените региони.

Този доклад и неговите препоръки ще бъдат включени в подготовката на бъдещите програми в областта на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г., в рамките на които ще бъде на разположение финансиране в размер от 90 млрд. евро за научни изследвания, иновации, цифровизация и подкрепа за малките и средните предприятия.

Контекст
Глобализацията донесе значителни ползи за по-слабо развитите икономики в света и множество възможности за европейците; макар тези ползи да са за всички, разходите често са неравномерно разпределени. Много европейски региони губят работни места поради спада на традиционните индустрии. За да посрещне предизвикателствата, свързани с модернизирането на икономиката, Европа трябва да осигури възможности за регионите си и да им помогне да създават стойност, като се възползват от иновациите, декарбонизацията и цифровизацията и развиват уменията, необходими за работните места на бъдещето.

През юли 2017 г. Комисията представи съобщение относно „Засилване на иновациите в регионите на ЕС“ и стартира две инициативи: едната е свързана с индустриалния преход и днес представяме резултатите от нея, а другата се отнася до създаването на междурегионално партньорство за иновации. Участващите региони и държави членки бяха избрани да работят в партньорство с екипи от експерти от Комисията и ОИСР с цел насърчаване на техния капацитет за иновации, отстраняване на пречките пред инвестициите, предоставяне на необходимите умения на работниците и подготовка за промените в промишлеността и обществото.

За повече информация
Брошура Industrial transition: no regions left behind („Индустриален преход: нито един регион не бива да бъде пренебрегнат“)
Съобщение за медиите Регионите се възползват от нов вид помощ от ЕС за изграждане на устойчиви икономики (септември 2017 г.)
Съобщение за медиите — Commission gives new support to help industrial transition regions build resilient and low-carbon economies („Комисията предоставя нов вид подкрепа, за да могат промишлените региони в преход да изградят устойчиви нисковъглеродни икономики“) (декември 2017 г.)
Съобщение за медиите — More Commission support for industrial regions to build resilient and competitive economies („Комисията предоставя допълнителна подкрепа, за да могат промишлените региони да изградят устойчиви и конкурентоспособни икономики“) (март 2018 г.)
Съобщение за медиите — Commission presents results of initiative supporting regions in industrial transition („Комисията представя резултатите от инициативата за подкрепа на регионите в индустриален преход“) (май 2019 г.)Уебстраницата на ОИСР относно основните акценти в политиката

По информация на Европейската комисия, IP/19/6275

Споделете в социалните мрежи