БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе стартира отворена процедура по проект ROBG-501, изпълняван по Програма Интеррег V-A Румъния-България

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе стартира процедура за определяне на изпълнител чрез избор с публична покана по проект “Съвместна стратегия за развитие на туризма в район Гюргево-Русе, TourDev Giurgiu-Ruse”,  код на проекта ROBG-501

1. Име на бенефициента и код на проекта:
Бенефициент: Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе
код на проекта: ROBG-501

2. Описание на предмета на поръчката:
„Осигуряване на счетоводни услуги”

3. Срок за подаване на офертите:
18.10.2018 17:00 часа

Тръжни документи

ВЪПРОСИ:
1.В Публичните покани е написано, че се иска документ за самоличност от кандидатите-физически лица. Моля да потвърдите че се изисква лична карта и на какво основание се изисква такъв документ в офертите?

Отговор:
Изисква се лична карта. Необходима е, за да се удостовери, че лицето, притежател на личната карта е идентично с притежателя на останалите изискуеми документи.

2.В т.III.2.3 от Публичните покани се изискват Референции. Какви референции се има предвид – за изпълнени договори или от работодатели, като се има предвид, че минималното изискване е за висше образование?

Отговор:
Референции се издават от работодатели/ контрагенти, които имат основание да ги издадат. Няма задължително условие кандидатът да е работил по проекти/договори.

3.Къде точно в офертата трябва да се опише обхватът и подходът при предоставянето на счетоводните услуги? В публичната покана е написано в отделен документ – Приложение №2, но такъв документ не откриваме? В офертата най-отдолу е записано че се иска подпис и печат, тоест да бъде подписана и подпечатана. Как да процедират физическите лица, които нямат печат?

Отговор:
Приложение №2 действително е отделен документ и се създава в свободна форма от кандидата без нарочно приложен образец.

Очевидно е, че документът се подписва, а се подпечатва ако е приложимо.

В двете публични покани за „Осигуряване на счетоводни услуги“ по двата проекта в Раздел III.2.3 е записано, че счетоводителя трябва:

„Да има висше образование в област „Социални, стопански и правни науки“ или еквивалентна, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области еквивалентни на посочените специалности“

4.Дали бихте допуснали кандидат със средно-специално икономическо образование, който има над 10 годишен опит в осчетоводяването на документи, включително и по европроекти?

Отговор:
В минималните условия е записано изискуемото образование и то е висше.

5.Моля да конкретизирате какво точно висше образование е необходимо, тъй като не става ясно. Посочените области „Социални, стопански и правни науки“ са прекалено общо формулирани.

Отговор:
Областта така е формулирана в националния класификатор Всеки кандидат, който е завършил специалност от посочените области и отговаря на всички останали условия ще бъде допуснат до класиране.

Споделете в социалните мрежи