БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

ЕС и Украйна стартират стратегическо партньорство в областта на суровините

На 13 юли 2021 ЕС и Украйна поставиха началото на стратегическо партньорство в областта на суровините с цел постигане на по-тясна интеграция на веригите на стойността за суровините и за акумулаторните батерии. По време на специалната конференция на високо равнище заместник-председателят на Европейската комисия Марош Шефчович и министър-председателят на Украйна Денис Шмихал подписаха меморандум за разбирателство, на който се опира партньорството.

Стратегическото партньорство с Украйна ще включва дейности по цялата верига на стойността както на първичните, така и на вторичните суровини от изключителна важност и на акумулаторните батерии, като в съответствие с целите на плана за действие на ЕС за суровините от изключителна важност то ще допринесе за диверсифициране, подсилване и гарантиране на доставките и на двете страни на суровини от изключителна важност, които имат съществено значение за постигането на екологичния и цифровия преход. Освен това партньорството ще бъде решаващо, за да се запази глобалната конкурентоспособност и да се повиши устойчивостта на промишлеността на ЕС и на тази на Украйна.

Подписването от 13 юли 2021 е първият осезаем резултат в рамките на засиленото сътрудничество между Европейския съюз и Украйна в областта на Европейския зелен пакт и промишлената стратегия. То е продължение на взаимния ангажимент и интерес, изразени на 7-ото заседание на Съвета за асоцииране между ЕС и Украйна, проведено на 11 февруари 2011 г.
Конкретни области на дейност на партньорството

По-конкретно подписаното на 13 юли 2021 стратегическо партньорство ще има за цел да бъдат разработени три ключови области на дейност, които са определени в меморандума за разбирателство.

  • Първо, то е насочено към сближаването на политиките и регулаторните уредби в областта на минното дело, и по-конкретно екологичните, социалните и управленските критерии във всички дейности.
  • Второ, партньорството има за цел да се интегрират по-добре веригите на стойността за суровините от изключителна важност и за акумулаторните батерии с цел разработване на минералните ресурси в Украйна по устойчив и социално отговорен начин. За тази цел то ще използва Европейския алианс за суровините и Европейския алианс за акумулаторните батерии като платформи за заинтересованите страни от ЕС и Украйна, включително организации за финансиране и инвестиции, за да си сътрудничат и разработват съвместни проекти и други бизнес възможности. За тази цел заместник-председателят Шефчович официално прие членството на Министерството на екологията и природните ресурси на Украйна в двата европейски промишлени алианса.
  • На последно място, партньорството насърчава също така по-тясното сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите както по веригите на стойността за суровините, така и по тези за акумулаторните батерии, като се използва програмата „Хоризонт Европа“.

Освен това ЕС и Украйна одобриха първа пътна карта — набор от конкретни дейности и съвместни проекти за постигане на напредък в стратегическото партньорство през периода 2021—2022 г. По-конкретно партньорството ще допринесе за:

  • разработване на стратегия за ниски въглеродни емисии и на пътна карта за декарбонизация на добива, извличането и преработката на суровини в Украйна;
  • подсилване на устойчивото и отговорно набавяне и преработване на суровини и акумулаторни батерии в Украйна чрез организиране на мероприятия за изграждане на капацитет за публичната администрация и обучения за предприятията;
  • цифровизиране и засилване на управлението на данни за украинските минерални ресурси/запаси чрез създаване на „зала за данни“ — хранилище с цифрови геоложки доклади, и чрез декласифициране и преоценка на запасите от суровини посредством международните стандарти;
  • засилване на използването на програми за наблюдение на Земята и на дистанционно изследване с цел засилване на проучването на нови ресурси, както и контрол на екологичните показатели на мините по време на тяхната експлоатация и след затварянето им;
  • набелязване и осъществяване на съвместни проекти за промишлени и инвестиционни участници от ЕС и от Украйна чрез използване на платформите за бизнес инвестиции на европейските промишлени алианси.

ЕС и Министерството на екологията и природните ресурси започнаха сътрудничество и в областта на подкрепата под формата на техническа помощ от ЕС в рамките на стратегическото партньорство. ЕС увеличи със 750 000 EUR програмата си за техническа помощ за 2021 г., предназначена за украинското правителство и предприятия. От 2022 г. е предвидена допълнителна значителна подкрепа за помощ за изграждане на капацитет, обучения и проучвания.

Европейските банки — ЕИБ и ЕБВР — също ще мобилизират финансови и инвестиционни инструменти в подкрепа на конкретни действия по линия на меморандума за разбирателство и пътната карта.

Това стратегическо партньорство беше разработено съгласно съществуващата рамка на промишления диалог на високо равнище между ЕС и Украйна — Работна група по суровините. Тази структура за сътрудничество ще се използва и за наблюдение и обсъждане на въпросите, засягащи неговото изпълнение. На редовна двугодишна среща на високо равнище, която ще бъде проведена на министерско равнище, ще бъде направен преглед на стратегическото партньорство, ще бъдат обсъдени евентуални нови форми на сътрудничество и ще бъдат одобрени бъдещи пътни карти.

Контекст
За Европа това е вече второто подписано наскоро партньорство в областта на суровините след партньорството с Канада, подписано на 15 юни 2021 г.

През септември 2020 г. Комисията публикува план за действие относно суровините от изключителна важност, за да отговори на настоящите и бъдещите предизвикателства и да предложи действия за намаляване на зависимостта на Европа от трети държави. За тази цел тя предлага да бъдат диверсифицирани доставките както от първични, така и от вторични източници и да бъдат подобрени ресурсната ефективност и кръговост, като същевременно се насърчава отговорното снабдяване в световен мащаб. Планът за действие има за цел да подпомогне прехода на Европа към екологична и цифрова икономика и същевременно да укрепи устойчивостта и отворената стратегическа автономност на Европа по отношение на необходимите за такъв преход ключови технологии.

По подобен начин през 2018 г. Комисията прие стратегически план за действие за акумулаторните батерии, в който се определя всеобхватна рамка от мерки за подкрепа на всички сегменти от веригата на стойността за акумулаторните батерии, след стартирането на Европейския алианс за акумулаторните батерии, създаден през 2017 г.

Стратегическото партньорство между ЕС и Украйна в областта на суровините и акумулаторните батерии е второто стратегическо партньорство, стартирано от ЕС, и ще допринесе за постигането на ключовите цели, набелязани в плана за действие за суровините от изключителна важност. Партньорството в областта на суровините и акумулаторните батерии се основава и на стратегическото партньорство в областта на енергетиката, подписано с Украйна през 2016 г., което изигра важна роля за сближаването на двата енергийни пазара, като се постига напредък с разработването на инфраструктурата и сближаването на правните уредби.

За повече информация
Реч и бележки за медиите на заместник-председателя Шефчович
Пътна карта за стратегическото партньорство за периода 2021—2022 г.
Меморандум за разбирателство
План за действие относно суровините
Актуализация на промишлената стратегия
Отразяване на събитието от страна на EbS

По информация на Европейската комисия, IP/21/3633

Споделете в социалните мрежи