БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

ЕС и Япония финализираха споразумението за икономическо партньорство

На 8 декември 2017 европейският комисар по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом и японският външен министър Таро Коно съобщиха за успешното приключване на окончателните дискусии за споразумението за икономическо партньорство (СИП) между ЕС и Япония.

Вземайки за основа принципната политическа договореност, постигната на срещата на високо равнище между ЕС и Япония на 6 юли 2017 г., преговарящите от двете страни договаряха последните детайли с цел завършване на правния текст. Понастоящем процесът е завършен.

Това постижение стана възможно благодарение на силната лична ангажираност на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и министър-председателя на Япония Шиндзо Абе, проявена в хода на целия процес и най-вече през 2017 г. на заседанията, проведени в Брюксел през март и по повод на срещата на високо равнище на Г-7 в Таормина през май 2017.

Приключването на преговорите бележи важен етап по пътя към реализацията на най-голямото търговско споразумение, което някога е било договаряно от Европейския съюз. Споразумението за икономическо партньорство ще предостави огромни пазарни възможности на двете страни, ще укрепи сътрудничеството между Европа и Япония в редица сфери, ще препотвърди съвместния им ангажимент за устойчиво развитие и за първи път ще съдържа конкретен ангажимент по отношение на Споразумението за климата от Париж.

След като потвърди приключването на процеса в телефонен разговор с министър-председателя Абе по-рано на 8 декември 2017 , председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „ЕС показва най-доброто от себе си, както по отношение на формата, така и по отношение на съдържанието. ЕС и Япония изпращат силно послание в защита на отворена, честна и основана на правила търговия. Настоящото споразумение утвърждава общите стойности и принципи, носи осезаеми ползи и на двете страни, като осигурява взаимно зачитане на интересите на страните в чувствителните сектори. В духа на ангажимента, поет през юли, ние приключихме преговорите преди края на годината. Сега ще направим необходимото, за да предадем споразумението на Европейския парламент и на държавите — членки на ЕС, така че дружествата и гражданите в нашите страни да могат да започнат да изследват неговия пълен потенциал преди края на мандата на моята Комисия“.

„Ние изпълняваме навреме обещанието си да доведем до край сключването на това взаимноизгодно споразумение тази година" заяви комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом. „ЕС и Япония споделят общо виждане за световната икономика, която трябва да е отворена, основана на правила и да гарантира най-високи стандарти. Днес изпращаме послание на другите страни за важността на отворената и честна търговия, за структурирането на глобализацията. Потенциалът на настоящото споразумение е огромен и аз съм особено доволна от това, че ЕС и Япония се движат напълно по график към подписването му идната година. По този начин дружествата от ЕС, работниците и потребителите в най-скоро време ще могат да се възползват от ползите, които то носи.“

Комисарят по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган заяви: „Настоящото споразумение представлява най-значителното и с най-големи последици споразумение, което някога е било сключвано от ЕС в сферата на търговията със селскостопански и хранителни продукти. То ще създаде огромни възможности за растеж за нашите износители на селскостопански и хранителни продукти на един много голям, зрял и много сложен пазар. Ние успешно разработихме модел за споразумение за свободна търговия, който отговаря на нашия експортен профил, като същевременно предложихме взаимоизгодно споразумение на нашия партньор. Това показва ЕС в ролята на световен лидер, който установява стандарти в структурирането на международната търговия и нейните правила — конкретен пример как ЕС използва глобализацията в полза на своите граждани. Износът на селскостопански и хранителни продукти създава работни места с високо качество, повечето от които в селските райони.“

Незавършените преговори по технически въпроси, които продължават от юли досега, включваха: установяване на ангажиментите на ЕС и Япония относно тарифите и услугите; определяне на заключителните разпоредби за защитата на географските означения на ЕС и Япония; затваряне на главите за добрите регулаторни практики, регулаторното сътрудничество и прозрачността; засилване на ангажимента по отношението на Споразумението за климата от Париж в главата за търговията и устойчивото развитие; а също и изчистването на множество останали неразрешение незначителни въпроси в различни части от споразумението.

Основни елементи на споразумението
Със споразумението за икономическо партньорство ще се премахнат много голяма част от митата, плащани от дружествата от ЕС, осъществяващи износ за Япония, които възлизат на 1 милиард евро годишно, и известен брой отдавна съществуващи нетарифни мерки. Със споразумението ще се отвори също така японския пазар от 127 млн. потребители за вноса на ключови селскостопански продукти от ЕС и ще се увеличат експортните възможности за ЕС в редица сектори.

По отношение на износа на селскостопански продукти от ЕС по-конкретно споразумението:
  • премахва митата за много сирена, като например Gouda и Cheddar (които сега са 29,8 %), както и върху износа на вино (понастоящем средно 15 %);
  • дава възможност на ЕС значително да увеличи износа си на говеждо месо за Япония, а за свинското месо ще бъде въведена безмитна търговия за обработеното месо и почти безмитна — за прясното месо;
  • гарантира закрилата в Япония на повече от 200 висококачествени европейски селскостопански продукта, носители на т.нар. „географски означения“ (ГО), и също така ще осигури защита на японските ГО в ЕС.
Споразумението отваря и пазарите на услуги, по-специално в областта на финансовите услуги, електронната търговия, далекосъобщенията и транспорта. То също така:…
  • гарантира на дружествата от ЕС достъп до големите пазари на обществени поръчки в 48 големи града в Япония и премахва пречките пред обществените поръчки в икономически важния железопътен сектор на национално равнище;
  • създава условия за внимателен подход към чувствителни за ЕС сектори — например в автомобилния сектор, с преходни периоди преди отварянето на пазарите.
Споразумението включва също така всеобхватна глава за търговията и устойчивото развитие; задава най-високите стандарти в областта на труда, безопасността, опазването на околната среда и защитата на потребителите; укрепва действията на ЕС и Япония във връзка с устойчивото развитие и изменението на климата и изцяло запазва обществените услуги.

По отношение на защитата на личните данни, за която преговорите се провеждаха отделно от тези за споразумението за икономическо партньорство, по време на срещата на високо равнище през юли беше публикувано съвместно изявление, в което ЕС и Япония подчертават важността да се гарантира високо ниво на неприкосновеност на личния живот и на сигурност на личните данни като основно право и основен фактор за доверието на потребителите във времето на цифровата икономика, което ще доведе до по-нататъшно улесняване на обмена на данни между ЕС и Япония и до развитие на цифровата икономика. Със скорошните реформи на съответните си законови разпоредби в областта на неприкосновеността на личния живот двете страни засилиха още повече сближаването между системите си, които по-специално се основават на всеобхватно законодателство по въпросите на неприкосновеността на личния живот, на основен набор от индивидуални права и правоприлагане от независими надзорни органи. Това открива нови възможности за улесняване на обмена на лични данни, включително и чрез едновременно намиране на съответно равнище на защита от двете страни. ЕС и Япония ще продължат да работят за приемане на решения относно адекватността съгласно съответните правила за защита на личните данни колкото е възможно по-рано през 2018 г.

Следващи стъпки
Съобщението от 8 декември 2017 означава, че ЕС и Япония ще започнат правната проверка на текста, познато като „прецизиране от правна гледна точка“.

След това текстът на текстът на английски език на Споразумението ще се преведе на останалите 23 официални езика на ЕС и на японски език.

После Комисията ще изпрати споразумението за одобряване на Европейския парламент и на държавите — членки на ЕС с оглед на неговото влизане в сила до края на мандата на Европейската комисия през 2019 г.

В същото време преговорите продължават по стандартите за защита на инвестициите и уреждането на споровете при защита на инвестициите. Твърдият ангажимент на двете страни е да постигнат възможно най-бързо сближаване при преговорите по защитата на инвестициите с оглед на споделеното им виждане за стабилна и сигурна инвестиционна среда в Европа и Япония.

ЕС и Япония ще продължат да работят за бързо сключване на Споразумение за стратегическо партньорство, което допълнително ще заздрави отношенията между двете страни и ще осигури стратегическо ръководство и съгласуваност на нашите настоящи и бъдещи общи дейности. Планира се Споразумението за стратегическо партньорство и Споразумението за икономическо партньорство да бъдат подписани заедно през 2018 г.

За повече информация
Съобщение за медиите (юли 2017 г.)
Съвместно изявление по повод на 24-та среща на високо равнище между ЕС и Япония (юли 2017 г.)
Информационна бележка: Основни елементи на Спораумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония
Тематични информационни документи относно споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония
Инфографики относно споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония
През погледа на износителите: Износители от ЕС, навлизащи на японския пазар
Договорени глави и преговорни документи
Прозрачност при преговорите: заседания и документи:
Допълнителна информация относно споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония
Допълнителна информация относно търговските връзка между ЕС и Япония

По информация на Европейската комисия, IP/17/5142

Споделете в социалните мрежи