БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Индустриална политика: Препоръки за подкрепа за лидерската позиция на Европа в шест стратегически сфери на стопанската дейност

На 5 ноември 2019 Комисията публикува препоръките на група експерти — „Стратегически форум за важни проекти от общоевропейски интерес“, която има за цел да стимулира конкурентоспособността на Европа и лидерските ѝ позиции в глобален мащаб в шест стратегически, ориентирани към бъдещето промишлени сектора.: свързани, чисти и автономни превозни средства; водородни технологии и системи; интелигентно здравеопазване; промишлен интернет на нещата; нисковъглеродна промишленост; киберсигурност.

Комисарят Елжбета Бенковска, която отговаря за вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, заяви: „Нашият единен пазар, един от най-големите пазари в света, е уникален трамплин, който ни дава възможност да участваме в конкуренцията на глобално равнище. За да го използваме в максимална степен, необходимо е да инвестираме заедно и да се стремим да бъдем в челните места на технологичното развитие. Стартирахме добре в области като акумулаторните батерии, рециклирането на пластмасите и високопроизводителните изчислителни технологии. Но можем и повече. В този дух бих искала да приветствам излизащите днес препоръки на експертната група, отнасящи се за шест допълнителни стратегически вериги за създаване на стойност, върху които трябва да се концентрира индустриалната политика на ЕС.“

Важните проекти от общоевропейски интерес (ВПОИ) включват новаторски научноизследователски проекти, които често са свързани със значителни рискове и изискват съвместни, добре координирани усилия и транснационални инвестиции от публичните органи и промишлените сектори в няколко държави от ЕС. Европейският съюз, чрез съвместни инвестиции в предимствата и активите на Европа, може да създава работни места и растеж във всички отрасли и във всички региони и да засилва ролята си в глобален мащаб.

В допълнение към препоръките за всяка от веригите на създаване на стойност, в доклада се определят и хоризонтални благоприятстващи действия:
  • Обединяване на публични и частни ресурси на равнището на ЕС, на национално и на регионално равнище; ЕС следва да координира тези съвместни инвестиции, като цели на първо място промишленото внедряване и търговската реализация на новите технологии;
  • Задълбочаване на интеграцията на единния пазар с помощта на регулиране и нови стандарти;
  • Идентифициране и развиване на необходимите умения посредством веригите за създаване на стойност;
  • Придаване на по-динамичен характер на европейските иновационни системи, като се обръща особено внимание на регионалните предимства и публично-частните партньорства;
  • Създаване на процес на управление с цел надзор на технологичните и промишлените изменения, идентифициране на новопоявяващите се стратегически вериги за създаване на стойност и оценка на напредъка на работата по новооткритите вериги.
Докладът е част от усилията на Комисията „Юнкер“ за заздравяване на промишлената база на Европа. Той ще допринесе и за работата на следващата Комисия по новата дългосрочна стратегия за промишленото бъдеще на Европа.

Контекст
Европейската промишленост е силна и е световен лидер в много области, като напр. автомобилната, химическата и фармацевтичната промишленост, машиностроенето и аерокосмическия сектор. Нашата промишленост създаде 1,7 млн. работни места за времето от 2013 г. до днес и осигурява над две трети от нашия износ.

Независимо от това в настоящия променящ се свят европейската промишленост трябва да се адаптира, за да запази своята водеща позиция. Комисията осъществява политики, с които се създава среда за процъфтяването на европейската промишленост. Те дават на промишлеността възможността да създава качествени работни места и силен и справедлив единен пазар, да насърчава европейската конкурентоспособност, да стимулира инвестициите и иновациите — напр. в чистите технологии — и да подпомага регионите и работниците, засегнати от индустриалните промени.

През март 2018 г. беше създаден обявеният през 2017 г. в обновената Стратегия за промишлената политика на ЕС Стратегически форум за важни проекти от общоевропейски интерес (ВПОИ). Работата на стратегическия форум взема за основа и допълва новото виждане за по-устойчива, включваща и конкурентоспособна трансформация на европейската промишленост до 2030 г., представено от експертната група към кръглата маса на високо равнище за промишлеността през юни 2019 г. Препоръките на Стратегическия форум ще бъдат използвани в процеса на размисъл относно новата промишлена политика на Комисията, както се изисква от заключенията на Европейския съвет от 22 март 2019 г..

Комисията напълно подкрепя държавите членки и техните дружества в общите им усилия да създадат възможности за транснационални мащабни инвестиции с положителни странични ефекти в цяла Европа.

ЕС е създал гъвкави правила за държавната помощ с цел улесняване на ВПОИ. През декември 2018 г. съответствие с рамката за държавната помощ за ВПОИ Комисията одобри публични инвестиции в размер на 1,75 млрд. евро, които допълнително ще привлекат 6 млрд. евро частни инвестиции за научноизследователска дейност и иновации в областта на микроелектрониката. Четири европейски държави — Франция, Германия, Италия и Обединеното кралство, и около 30 предприятия и научноизследователски институции ще обединят усилията си за научни изследвания и иновации в областта на тази ключова технология. Това е първият проект за научни изследвания и иновации, одобрен по специалните, опростени правила за държавната помощ за проекти от стратегически европейски интерес. Значителни съвместни усилия и инвестиции се насочват към високопроизводителните изчислителни технологии и акумулаторните батерии.

За повече информация
Информационен документ
Пълен текст на доклада
Информационен документ за промишлеността за 2030 г.
Доклад за промишлеността до 2030 г.
По информация на Европейската комисия, IP/19/6144

Споделете в социалните мрежи