БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Състоянието на здравеопазването в ЕС: най-важната тенденция в отделните държави е преминаването към профилактика и първични здравни грижи

На 28 ноември 2019 Европейската комисия публикува доклади, в които се представят профилите на здравните системи в 30 държави. Здравните профили на държавите се съпровождат от придружаващ доклад, в който се отбелязват някои от най-значимите тенденции в трансформацията на системите на здравеопазването им и се правят основни заключения от профилите.

По този повод комисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Витянис Андрюкайтис заяви: Различни проучвания и обсъждания в цяла Европа показват красноречиво, че за европейските граждани здравето е първостепенен приоритет. Много се радвам, че насърчаването на здравето и профилактиката на заболяванията най-сетне получават дължимото им внимание. Гордея се, че положих началото на инициативата „Състояние на здравеопазването в ЕС“ и заедно с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Европейската обсерватория за здравни системи и политики осъществихме първите ѝ два цикъла за 28-те държави — членки на ЕС, плюс Норвегия и Исландия. Събраните в нейните рамки обширни сведения за отделните държави и за целия ЕС вече намират своето приложение както в разработването на политика на национално равнище, така и в сътрудничеството на равнище ЕС. Надявам се, че моят приемник ще продължи тази инициатива и че все повече държави членки ще се включват в доброволните дискусии по направените констатации и ще обменят най-добри практики.

Основни констатации
В здравните профили на държавите задълбочено се анализират здравните им системи и тяхната ефективност, достъпност и устойчивост, здравето на населението и важните рискови фактори. Те отразяват отчетливо общите цели в различните държави членки и разкриват потенциалните области, в които Комисията може да насърчи взаимното обучение и обмена на добри практики.

В придружаващия доклад се посочват някои от най-силно изразените тенденции в трансформацията на нашите здравни системи:
  • Една от сериозните заплахи за общественото здраве в цяла Европа са колебанията относно ваксинацията. На тази заплаха може да се противодейства чрез повишаване на здравната грамотност, борба с дезинформацията и активно ангажиране на здравните работници.
  • В резултат на цифровата трансформация на насърчаването на здравето и профилактиката на заболяванията може да има печеливши и губещи. Възможно е да се окаже, че хората, за които мобилните и другите цифрови средства биха принесли най-голяма полза, нямат лесен достъп до такива средства.
  • В ЕС достъпът до здравни грижи все още не е равномерен. Когато този достъп и съществуващите пред него бариери се подлагат на оценка, трябва да се имат предвид както клиничните нужди, така и социално-икономическите характеристики на пациентите.
Голям потенциал за повишаване на устойчивостта на здравните системи се крие в иновациите по отношение на необходимия набор от умения на здравните работници. В целия ЕС се наблюдават обещаващи примери за преразпределяне на задачи между здравните работници, що се отнася по-специално до засилването на ролята на медицинските сестри и фармацевтите.
Държавите членки могат да си сътрудничат и в областта на продуктовия жизнен цикъл на лекарствата, за да се осигуряват безопасни, ефективни и достъпни терапии, като тук се включва всичко — от рационалното изразходване на средства до отговорното предписване.

Контекст
През 2016 г. Европейската комисия даде начало на цикъла „Състояние на здравеопазването в ЕС“ — инициатива за посредничество при обмен на познания, за да подпомогне държавите от ЕС при подобряването на здравето на техните граждани и ефективността на здравните им системи. Лицата, които разработват здравната политика, изтъкват като основна пречка липсата на цялостен анализ и идеи, съобразени с конкретната ситуация. Докладите, които се изготвят в рамките на тази инициатива, спомагат да се преодолее тази пречка. Те се използват широко от националните органи.

За повече информация
Здравните профили на посочените 30 държави, придружаващият доклад и по-подробни сведения са публикувани тук.
Следвайте ни в Twitter: @V_Andriukaitis@EU_Health

По информация на Европейската комисия, IP/19/6336

Споделете в социалните мрежи