БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе стартира работа по проект ФОКУС

 

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе е партньор по проект „Повишаване конкурентоспособността на МСП от сектора на агро храните чрез транснационални клъстъри - ФОКУС”, който се изпълнява в четири държави (България, Гърция, Кипър и Албания) от 8 организации.
През м. декември в гр. Триполи, Гърция, се проведе транснационална среща за стартирането на проект ФОКУС, събитие, организирано от Региона на Пелопонес, Гърция, които са водещ партньор на проекта.
99,1% от 286 000 европейски фирми за храни и напитки са МСП. Конкурентоспособността на сектора е изправена пред настоящите пазарни тенденции, предпочитанията на потребителите и правителствените разпоредби, както и изискванията за по-малко използване на химически консерванти, емисии на CO2 и ефективно използване на енергия, вода и суровини. Но хранителната промишленост трябва да продължи да повишава конкурентоспособността си и да намери иновативни начини да стане по-устойчива и ефективна при преработката на хранително продукти, така че да бъде способна да доставя безопасни храни. Районът Балкани-Средиземно море се характеризира с много микро и традиционни предприятия от хранително-вкусовата промишленост с ограничен достъп до висококачествено ноу-хау за подпомагане на иновациите в храните и за покриване на пазарните нужди.
Поради необходимостта МСП от Балканите да приемат всички предизвикателства е задължително да се въведат и разработят иновации и хранителни технологии, които ще обхванат значителното наследство на региона по отношение на първокачествени продукти, като по този начин се развие хранително-вкусовата промишленост. Тук ролята на клъстърите и трансграничното сътрудничество е важно повече от всякога.
В този смисъл основната цел на проект FOCUS е да развие капацитета и конкурентоспособността на МСП, за да се осигурят иновативни, нови и подобрени хранителни продукти за националните, регионални и световни пазари.
Проект FOCUS ще направи това чрез създаване и управление на Регионални Клъстъри за агро храни, които ще предоставят микс от подпомагащи услуги за местните МСП, които включват: технологично одитиране, валидиране на бизнес идеи и помощ за разработване на бизнес план. В допълнение на това, проектът ще предлага семинари за повишаване на капацитета, достъп до информация за пазари и технологично разузнаване, работа в мрежа и двустранни бизнес срещи, които да засилят връзките между МСП и другите действащи страни от модела на тройната спирала (бизнес-изследвания-политика).
Очаква се проектът да има следните въздействия: Засилване на транснационалните връзки за сътрудничество сред всички участници в тройната спирала в индустрията на агрохраните посредством дейността на Балканско-средиземноморски клъстъри за върхови постижения; Повишаване на рентабилността и растежа на МСП от сектора на агрохраните чрез комбиниране и трансфериране на нови и съществуващи знания в иновативни и конкурентни решения с цел възползване от възможностите на бизнеса и пазарите в региона Балкани-Средиземно море; Подобряване на капацитета, конкурентоспособността и външната конкуренция на МСП, подпомагайки ги да идентифицират нови бизнес модели, технологии и иновации чрез иновативни клъстери и подкрепящи услуги; Повишаване капацитета на ключовите участници в клъстъра; Пазарен подем и разпространение на иновациите; Подкрепа за успешна и конкурентна панбалканско-средиземноморска хранително-вкусова промишленост; Принос към постигане целите на Стратегия Европа 2020 за включващ, интелигентен и устойчив растеж и към постигане целите на регионалните политики и стратегии за интелигентна специализация.
Проект „Повишаване конкурентоспособността на МСП от сектора на агро храните чрез транснационални клъстъри - ФОКУС се изпълнява по приоритетна ос 1. Предприемачество и иновации, тематична цел 3. Повишаване конкурентоспособността на малките и средни предприятия (МСП) и специфична цел 1.1 Конкурентни територии на Програма за транснационално сътрудничество Балкани – Средиземно море. Общият бюджет на проекта е 902.845,90 евро. Партньори по проекта са седем организации от четири държави (Албания, България, Гърция и Кипър) + един асоцииран партньор, като водещ партньор е Регионът на Пелопонес, Гърция, а изпълнението му ще продължи две години – от 1 ноември 2017 до 31 октомври 2019.

Изготвил:
Илиана Драганова, Експерт проекти
e-mail: iy@smebg.net

За повече информация:
Екатерина Йорданова, мениджър проект ФОКУС
Тел.:  +359 82 821 472, e-mail: e.yordanova@smebg.net

Споделете в социалните мрежи