БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

На основание чл.11, ал.3 във връзка с чл. 7, т.1 от Постановление № 69 на МС от 11.03.2013г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество "Черно море 2007 - 2013 г." и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ – РУСЕ

със седалище в гр. Русе и адрес на управление: ул. Кресна, № 14, тел./ факс: 082 821 472, Интернет адрес: http://bsc.smebg.net/, лице за контакт: Катя Николова Горанова, на длъжност Изпълнителен Директор, тел.: 082 821 472 в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № SI2.626550/20.09.2012 по проект „REDI – when Regions support Entrepreneurs and Designers to Innovate”, финансиран от Европейската дизайн инициатива обявява процедура за определяне на изпълнител – избор с публична покана с обект: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛОГИСТИЧНА ПОДКРЕПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪБИТИЯ”
Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр. Русе, ул. Кресна № 14 всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. или може да ги изтеглите от тук

Публичната покана е публикувана и на следния интернет адрес: http://bsc.smebg.net/

Оферти се подават на адрес: гр. Русе, ул. Кресна № 14 до 17.00 ч. на 31.01.2014г.

Споделете в социалните мрежи