БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

ЕС и Мексико постигнаха нова договореност в областта на търговията

На 21 април 2018 Европейският съюз и Мексико постигнаха ново споразумение относно търговията, част от по-мащабно обновено глобално споразумение между ЕС и Мексико. На практика цялата търговия със стоки между ЕС и Мексико
Прочети повече ...

Търговия: Европейската комисия предлага споразуменията с Япония и Сингапур да бъдат подписани и сключени

На 18 април 2018 Комисията представи на Съвета резултатите от преговорите по споразумението за икономическо партньорство с Япония и споразуменията за търговия и инвестиции със Сингапур. Това е първата стъпка към подписването
Прочети повече ...

Нов търговски механизъм за потребителите: Комисията укрепва правата на потребителите в ЕС и правоприлагането им

На 11 април 2018 Европейската комисия предложи нов търговски механизъм за потребителите, за да гарантира, че всички европейски потребители се ползват в пълна степен от своите права съгласно законодателството на Съюза. Въпреки
Прочети повече ...

Ден на цифровите технологии през 2018 г.: Държавите от ЕС са готови да задълбочат сътрудничеството си в областта на цифровите технологии

На 9 април 2018 Комисията събра министри, представители на държавите от ЕС, промишлеността, академичните среди и гражданското общество, за да насърчи сътрудничеството в областта на изкуствения интелект, блоковите вериги,
Прочети повече ...

Комисията предприема допълнителни действия, за да осигури по-добра защита на работниците от канцерогенни химични вещества

На 5 април 2018 Европейската комисия предприема още една важна стъпка за защита на работниците в Европейския съюз от ракови заболявания, свързани с работното място, както и от други здравословни проблеми. Комисията предлага
Прочети повече ...

Европейска гражданска инициатива: 9 милиона граждани са участвали в законотворчеството на ЕС

На 28 март 2018 Европейската комисия прие втория си доклад за прилагането на Регламента относно европейската гражданска инициатива. От влизането в сила на този нов инструмент през 2012 г. досега близо 9 милиона европейци от
Прочети повече ...

По-добри условия за потребителите: Ниски такси за преводите в евро в целия Съюз и по-прозрачно конвертиране на валута

На 28 март 2018 Европейската комисия внесе предложение за намаляване на таксите за презгранични плащания в евро за целия ЕС. Съгласно действащите понастоящем правила, за предприятията и лицата, живеещи в еврозоната няма
Прочети повече ...

Справедливо данъчно облагане: Комисията приема първи контрамерки на ЕС срещу включените в списък юрисдикции, неоказващи съдействие за данъчни цели

На 21 март 2018 Европейската комисия изпълнява обещанието си да подплати с ефективни контрамерки общия списък на ЕС на юрисдикции, неоказващи съдействие за данъчни цели. Приетите на 21 март 2018 насоки са първите мерки за спиране
Прочети повече ...

Данъчно облагане на цифровия сектор: Комисията предлага нови мерки, които да гарантират, че всички дружества плащат справедливи данъци в ЕС

На 21 март 2018 Европейската комисия предложи нови правила, които да гарантират, че цифровата стопанска дейност се облага в ЕС с данък по справедлив и благоприятстващ растежа начин. Мерките ще затвърдят позицията на ЕС като
Прочети повече ...

Комисията демонстрира как науката и иновациите могат да бъдат от полза за европейското културно наследство

В контекста на Европейската година на културното наследство през 2018 г. на 20 март 2018 Европейската комисия организира конференция на високо равнище по програма „Хоризонт 2020“, посветена на иновациите и културното наследство,
Прочети повече ...

„Еразъм+“ навлиза във виртуалното пространство

„Еразъм+“ — една от емблематичните и най-успешни програми на ЕС, на 15 март 2018 добави онлайн версия на своите действия за мобилност с цел да свърже повече студенти и млади хора от европейските държави и държавите от Южното
Прочети повече ...

Намаляване на риска в рамките на банковия съюз — Комисията представя мерки за ускорен спад на необслужваните кредити в банковия сектор

След постигнатия значителен напредък за намаляване на рисковете в банковия сектор на 14 март 2018 Комисията предложи амбициозен пакет от комплексни мерки за справяне с необслужваните кредити в Европа. С представените на
Прочети повече ...

Съюз на капиталовите пазари: По-малко пречки пред трансграничните инвестиции и по-бърза реализация

На 12 март 2018 Европейската комисия предприе решителна стъпка към изграждането на съюз на капиталовите пазари (СКП) с утвърждаването на алтернативните източници на финансиране и премахването на пречките пред трансграничните
Прочети повече ...

ЕС — Украйна: Комисията предлага нова макрофинансова помощ от 1 млрд. евро

Европейската комисия прие предложение за нова програма за макрофинансова помощ (МФП) за Украйна на стойност до 1 млрд. евро в подкрепа на икономическата стабилизация и структурните реформи. Предложението от 9 март 2018 е в
Прочети повече ...

Изкуствен интелект: Комисията ще работи за съвместяване на авангардните технологии с етичните стандарти

Комисията създава работна група по въпросите на изкуствения интелект, която ще събира експертен опит и познания и ще привлече широк кръг заинтересовани страни. Експертната група ще разработи и проект на насоки относно
Прочети повече ...

Финансови технологии: Комисията предприема действия за по-конкурентоспособен и иновативен финансов пазар

На 8 март 2018 Европейската комисия представи план за действие по отношение на възможностите, които технологичните иновации разкриват в областта на финансовите услуги (т.нар. финансови технологии). Европа следва да се превърне
Прочети повече ...

Комисията определя приоритетите по Програмата за подкрепа на структурните реформи през 2018 г.

На 7 март 2018 Комисията прие Годишната работна програма за 2018 г., определяща мерките за подпомагане на реформите, които ще бъдат финансирани чрез Програмата за подкрепа на структурните реформи (ППСР). През 2018 г. по линия на
Прочети повече ...

Зимен пакет на европейския семестър: преглед на напредъка на държавите членки при изпълнението на техните икономически и социални приоритети

На 7 март 2018 Европейската комисия публикува своя годишен анализ на икономическата и социалната ситуация в държавите членки, включително анализ на напредъка при изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки
Прочети повече ...

Брекзит: Европейската комисия публикува проект на споразумението за оттегляне по член 50

На 28 февруари 2018 Европейската комисия публикува проекта на споразумението за оттегляне между Европейския съюз и Обединеното кралство. Проектът на споразумението за оттегляне привежда в правна форма Съвместния доклад
Прочети повече ...

Дружествата в областта на социалните медии трябва да положат повече усилия, за да спазят изцяло правилата на ЕС за защита на потребителите

Дружествата в областта на социалните медии трябва да положат повече усилия, за да изпълнят исканията, отправени през март миналата година от Европейската комисия и органите за защита на потребителите на държавите членки,
Прочети повече ...

Европа на резултатите: Комисията представя идеи за по-ефективен Европейски съюз

На 14 февруари 2018, в навечерието на неформалната среща на лидерите, която се проведе на 23 февруари 2018 г., Европейската комисия представи редица практически стъпки за подобряване на ефективността на дейността на Европейския
Прочети повече ...

Доклад на Комисията: Заетостта и социалното положение в ЕС продължават да се подобряват

Подкрепена от стабилен икономически растеж, заетостта в ЕС е продължила да нараства по-силно от очакваното през третото тримесечие на 2017 г., а безработицата е спаднала още повече, показва последният тримесечен преглед на
Прочети повече ...

Комисията докладва относно напредъка по изпълнение на ангажиментите за устойчиво градско развитие в световен план

На 9 февруари 2018 на Световния форум по проблемите на градовете, който се проведе в Малайзия, Комисията направи преглед на постигнатото по отношение на трите ангажимента, които ЕС и неговите партньори предложиха преди 15 месеца.
Прочети повече ...

Стратегия за Западните Балкани: ЕС представя нови водещи инициативи и подкрепа за ориентирания към реформите регион

На 6 февруари 2018 Комисията прие стратегия за надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС към държавите от Западните Балкани. Както обяви председателят Юнкер в своята реч за състоянието на Съюза за 2017
Прочети повече ...

Европейската комисия стартира Обсерватория и форум на ЕС за блокови вериги

На 1 февруари 2018 Комисията, с подкрепата на Европейския парламент, представляван от Якоб фон Вайцзекер — автор на актуалния доклад относно виртуалните валути, положи началото на Обсерватория и форум на ЕС за блокови вериги.
Прочети повече ...

Финансиране за устойчиво развитие: Експертна група на високо равнище представя пътна карта към по-зелена и чиста икономика

Европейската комисия приветства окончателния доклад на експертната група на високо равнище, в който са набелязани стратегически препоръки за финансова система, която работи в подкрепа на устойчивите инвестиции. Като
Прочети повече ...

Извършване на оценка на здравните технологии в ЕС: Комисията предлага сътрудничеството между държавите членки да се засили

На 31 януари 2018 Комисията представи предложение, чиято цел е да се засили сътрудничеството между държавите — членки на ЕС, при извършването на оценки на здравните технологии. По-голямата прозрачност ще позволи на пациентите
Прочети повече ...

По-силен растеж и повече работни места: ЕС инвестира 873 млн. евро в инфраструктура за чиста енергия

На 25 януари 2018 държавите — членки на ЕС, постигнаха съгласие относно предложението на Комисията да инвестира 873 млн. евро в ключови европейски проекти за енергийна инфраструктура. Преходът на Европа към чиста и модерна
Прочети повече ...

Комисията публикува насоки относно предстоящите нови правила за защита на данните

На 24 януари 2018 Комисията публикува насоки с цел да улесни прякото и безпроблемно прилагане на новите правила за защита на данните в целия ЕС, считано от 25 май. Тя стартира също така нов онлайн инструмент, предназначен за
Прочети повече ...

ЕС въвежда нови разпоредби за търговската защита

На 20 декември 2017 влизоха в сила новите законодателни разпоредби на ЕС за търговската защита, които са неразделна част от програмата на председателя Юнкер „Европа, която закриля“. Те ще променят начина, по който ЕС противодейства
Прочети повече ...

Съюз на капиталовите пазари: по-подходящи и по-чувствителни към риска правила за по-силни и жизнеспособни инвестиционни посредници

Надзорът над европейските капиталови пазари ще бъде по-ефикасен и по-добър благодарение на преработените правила за инвестиционните посредници. На 20 декември 2017 Европейската комисия предложи двустранен преглед на
Прочети повече ...

Доклад: Схемите на ЕС за търговия насърчават икономическото развитие и правата на човека

Публикуваният на 19 януари 2018 доклад съвместно от Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност показва положителното въздействие, което имат върху развиващите се икономики схемите на Европейския съюз
Прочети повече ...

Банков съюз: първи доклад относно напредъка по решаването на въпроса с необслужваните заеми в подкрепа на програмата за намаляване на риска

Европейската комисия приветства постигнатия напредък при решаване на проблема с необслужваните кредити в ЕС. Напредъкът е резултат от текущата работа в държавите членки и на равнището на ЕС за намаляване на съществуващите
Прочети повече ...

Комисията предлага да се инвестират 1 милиард евро в европейски суперкомпютри от световна класа

На 11 януари 2018 Европейската комисия обяви плановете си да инвестира съвместно с държавите членки в изграждането на европейска инфраструктура от суперкомпютри от световна класа. Суперкомпютрите са необходими за обработката
Прочети повече ...

Пластмасовите отпадъци: европейска стратегия за опазване на планетата, защита на гражданите ни и предоставяне на възможности на отраслите ни

Първата по рода си всеобща европейска стратегия за пластмасите, която беше приета на 16 януари 2018, е част от прехода към кръгова икономика. Тя ще опазва околната среда от замърсяване с пластмаси, като същевременно насърчава
Прочети повече ...

Комисията предлага да се инвестират 1 милиард евро в европейски суперкомпютри от световна класа

На 11 януари 2018 Европейската комисия обяви плановете си да инвестира съвместно с държавите членки в изграждането на европейска инфраструктура от суперкомпютри от световна класа. Суперкомпютрите са необходими за обработката
Прочети повече ...

Комисията приема решение за еквивалентност на швейцарските места на търговия на акции съгласно ДПФИ II

Европейската комисия прие решение, с което признава, че местата на търговия в Швейцария отговарят на условията за спазване на задължението за търговия на акции, посочено в директивата и регламента за пазарите на финансови
Прочети повече ...

Резултати от есенното издание на проучването „Стандартен Евробарометър“ за 2017 г.: Да използваме хубавото време, за да ремонтираме покрива на Европа

Според ново проучване на Евробарометър, публикувано през декември 2017, повечето европейци смятат, че състоянието на икономиката е добро. Подкрепата за еврото е на най-високото си равнище от 2004 г. насам в еврозоната и оптимизмът
Прочети повече ...

Безопасност на продуктите на единния пазар на ЕС: Комисията предприема действия за укрепване на доверието

На 19 декември 2017 Комисията внесе две законодателни предложения, които улесняват дружествата и особено МСП да продават продуктите си в цяла Европа и същевременно засилват контрола от страна на националните органи и митнически
Прочети повече ...

Вече 278 млрд. евро бяха изразходвани в полза на реалната икономика в Европа по линия на европейски структурни и инвестиционни фондове

В публикувания на 13 декември 2017 нов доклад се изтъкват постиженията на петте фонда на ЕС от началото на периода на финансиране на фона на това, че изпълнението на програмите за периода 2014—2020 г. вече достигна най-активната
Прочети повече ...

# InvestEU: Комисията и групата на Европейската инвестиционна банка приветстват окончателното одобряване на разширения и усъвършенстван Европейски фонд за стратегически инвестиции

На пленарното гласуване в Европейския парламент бе дадена зелена светлина за ЕФСИ 2.0 На 12 декември 2017 членовете на Европейския парламент гласуваха приемането на регламент за разширяване и укрепване на Европейския фонд
Прочети повече ...

Без изоставени региони: старт на платформата за въгледобивните региони в преход

Ангажиментът на ЕС за преход към чиста енергия е необратим и не подлежи на обсъждане. В хода на прехода към по-устойчиво бъдеще нито един регион не трябва да бъде изоставен в процеса на отказ от основана на изкопаеми горива
Прочети повече ...

ЕС и Япония финализираха споразумението за икономическо партньорство

На 8 декември 2017 европейският комисар по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом и японският външен министър Таро Коно съобщиха за успешното приключване на окончателните дискусии за споразумението за икономическо
Прочети повече ...

Постигнато е съгласие по предложението на Комисията за затягане на правилата за по-безопасни и екологично чисти автомобили

Европейският парламент, Съветът и Комисията постигнаха политическо споразумение да се повишат значително качеството и независимостта на одобряването на типа и изпитванията на превозни средства, да се увеличат проверките
Прочети повече ...

Комисията предоставя нова помощ за регионите на ЕС, които работят заедно по проекти в областта на високите технологии

На 7 декември 2017 Комисията обяви междурегионалните партньорства, които получават целева помощ в рамките на нов пилотен проект, финансиран от ЕС, за подпомагане на подходящи за банково финансиране проекти в областта на
Прочети повече ...

Обществени поръчки: Европейската комисия предявява иск пред Съда на ЕС срещу 4 държави членки и открива нова процедура

Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Австрия, Испания, Люксембург и Словения поради това, че тези държави членки не са я уведомили за цялостното транспониране в своето национално законодателство
Прочети повече ...

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=391782157Колективно управление на права: Европейската комисия предявява иск пред Съда на ЕС срещу България, Испания, Люксембург и Румъния

На 7 декември 2017 Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу България, Испания, Люксембург и Румъния поради липса на уведомление за цялостно транспониране в националното законодателство на тези държави
Прочети повече ...

Комисията представя пътна карта за задълбочаване на европейския Икономически и паричен съюз

С няколко конкретни мерки и пътна карта за действие, на 6 декември 2017 Европейската комисия даде своя принос в изпълнение на ангажимента, поет от председателя Жан-Клод Юнкер в неговата реч за състоянието на Съюза през 2017 г.,
Прочети повече ...

Стоманодобивна промишленост: Европейската комисия приветства постигнатото амбициозно споразумение на Глобалния форум за справяне със свръхкапацитета на производствени мощности

Страните, членуващи в Глобалния форум, се споразумяха за набор от политически решения, които да бъдат приложени през 2018 г. и 2019 г. за справяне със свръхкапацитета на производствени мощности в глобален мащаб. На състоялата
Прочети повече ...

Бъдещето на прехраната и селското стопанство — за гъвкава, справедлива и устойчива обща селскостопанска политика

Опростените правила и по-гъвкавият подход ще гарантират, че с общата селскостопанска политика (ОСП) се постигат реални резултати — подпомагат се земеделските стопани и се насърчава устойчивото развитие на селското стопанство
Прочети повече ...

Комисията и Европейската инвестиционна банка стартират нова консултантска услуга, за да помогнат на градовете да планират инвестициите си

URBIS (от Urban Investment Support — подкрепа за инвестициите на градовете) ще помага на градовете да планират инвестициите в подкрепа на своите стратегии за градско развитие и да получават по-лесен достъп до финансиране. Градовете
Прочети повече ...

Платежни услуги: по-сигурни и иновативни електронни плащания за потребителите

На 27 ноември 2017 Комисията прие правила, благодарение на които електронните плащания в магазините, както и по интернет ще станат по-сигурни. Така потребителите ще се възползват от по-удобни, изгодни и иновативни решения,
Прочети повече ...

Енергийният съюз — година на поемане на задължения

Третият доклад относно състоянието на енергийния съюз показва, че преходът на Европа към нисковъглеродно общество се превръща в реалност на територията на ЕС. Благодарение на напредъка през 2017 г., ЕС е на път да изпълни
Прочети повече ...

Есенен пакет на европейския семестър: Стремеж към устойчив и приобщаващ растеж

Комисията определя икономическите и социалните приоритети на ЕС за предстоящата година, дава препоръки относно политиката за еврозоната и прави оценка на проектите на бюджетни планове на държавите членки от еврозоната.
Прочети повече ...

Цифров единен пазар: Преговарящите от ЕС се споразумяха за прекратяване на необоснованото блокиране на географски принцип

На 20 ноември 2017 Европейският парламент, Съветът и Комисията изпълниха ангажиментите, поети по време на проведената през септември Среща на върха в областта на цифровите технологии в Талин, като прекратиха необоснованото
Прочети повече ...

Бюджетът на ЕС за 2018 г.: работни места, инвестиции, миграция и сигурност

На 18 ноември 2017 институциите на ЕС постигнаха споразумение относно бюджета на ЕС за 2018 г. Този бюджет отразява политическите приоритети на Комисията „Юнкер“. Бюджетът на ЕС помага политическите приоритети да бъдат превърнати
Прочети повече ...

Бъдещето на Европа: Председателят Юнкер създава работна група за това как да „правим по-малко, но по-ефективно“

На 14 ноември 2017 председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер създаде официално работната група по въпросите на субсидиарността, пропорционалността и това да „правим по-малко, но по-ефективно“. Работната група
Прочети повече ...

ЕС и Чили започват преговори за осъвременено споразумение за асоцииране

Първият кръг на преговорите между ЕС и Чили за осъвременено споразумение за асоцииране се проведе на 16 ноември в Брюксел. Това става след решението, взето на 13 ноември 2017 от държавите — членки на ЕС, да одобрят мандата на
Прочети повече ...

Енергиен съюз: Комисията предприема действия с цел да засили водещата позиция на ЕС в световен мащаб в областта на екологично чистите превозни средства

Комисията предлага нови цели за средните емисии на CO2 от всички нови леки автомобили и микробуси в ЕС с оглед ускоряване на прехода към превозни средства с ниски и нулеви емисии. На 8 ноември 2017 Комисията предприе решителна
Прочети повече ...

Есенна икономическа прогноза 2017 г.: растежът продължава в променящ се политически контекст

През тази година икономиката на еврозоната е на път да отбележи най-силния си растеж от десетилетие, като се очаква реалният темп на нарастване на БВП да бъде 2,2 %. Това е значително повече от прогнозираното през пролетта
Прочети повече ...

Заетост: доклад потвърждава ефективността на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

На 31 октомври 2017 Комисията публикува своя доклад относно резултатите от дейността на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) през 2015 г. и 2016 г. В доклада се потвърждава водещата роля на Фонда за европейската
Прочети повече ...

Комисията приветства одобрението от Съвета на европейския стълб на социалните права и на неговия общ подход за реформа на Директивата за командироването на работници

На заседанието на Съвета в състав „Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси“, проведено на 23 октомври в Люксембург, министрите на ЕС, отговарящи за заетостта и социалните въпроси, изразиха единодушното
Прочети повече ...

Работна програма на Комисията за 2018 г.: програма за по-обединена, по-силна и по-демократична Европа

В изпълнение на заявеното в речта на председателя Юнкер за състоянието на Съюза през 2017 г. на 24 октомври 2017 Европейската комисия представя плановете си за завършване на работата по десетте политически приоритета на председателя
Прочети повече ...

Заетост: Доклад на Комисията сочи засилен растеж на заплатите и по-бърз преход от безработица към заетост

На 13 октомври 2017 Комисията публикува годишния си доклад на тема „Развитие на трудовия пазар и работната заплата в Европа“. Тазгодишното издание потвърждава положителните тенденции на пазара на труда, които се наблюдават
Прочети повече ...

Продажби на земеделски земи: Комисията публикува насоки за държавите членки

На 12 октомври 2017 Европейската комисия публикува документ с насоки, които да подпомогнат държавите членки при защитата на земеделските земи срещу такива заплахи, като спекулативните цени и прекомерната концентрация на
Прочети повече ...

Бъдещето на финансите на ЕС: новият Доклад за сближаването подхранва дискусията за фондовете на ЕС след 2020 г.

На 9 октомври 2017 Комисията публикува седмия Доклад за сближаването, в който се разглежда състоянието на регионите в ЕС, извличат се поуки от разходите за сближаване през кризисните години и се полагат основите на политиката
Прочети повече ...

Комисията призовава за завършване на всички елементи на банковия съюз до 2018 г.

Европейските граждани и предприятия ще се възползват от по-тясна финансова интеграция и по-стабилна финансова система благодарение на плановете на Комисията да ускори завършването на липсващите елементи на банковия
Прочети повече ...

Среща на върха ЕС — Индия: укрепване на стратегическото ни партньорство и постигане на напредък по общата ни програма

На 6 октомври 2017 в Ню Делхи се проведе четиринадесетата среща на върха между Европейския съюз и Индия, с която бе отбелязана 55-та годишнина от установяването на дипломатически отношения между двете най-големи демокрации
Прочети повече ...

Комисията докладва относно трудовата заетост и социалното положение в ЕС: рекордно високи нива на заетост и признаци за подобряване на положението на младите хора

Съгласно последния тримесечен преглед на заетостта и социалното развитие в Европа ЕС продължава стабилно да върви по пътя към повишаване на трудовата заетост и на растежа. Трудовата заетост в ЕС продължава да расте със
Прочети повече ...

Комисията приветства споразумението за нова антидъмпингова методология

На 3 октомври 2017 преговарящите от Европейския парламент и Съвета постигнаха съгласие по предложението на Комисията от ноември 2016 г. за промени в антидъмпинговото и антисубсидийното законодателство на ЕС. Благодарение
Прочети повече ...

Засилване на въздействието на публичните инвестиции чрез ефикасно и професионално възлагане на обществените поръчки

За да подсили единния пазар и като част от постоянните си усилия да стимулира инвестициите в ЕС, на 3 октомври 2017 Комисията представи инициатива за по-ефикасно възлагане на обществените поръчки в съответствие с целите за
Прочети повече ...

Извличане на ползи от глобализацията: ЕС предоставя на регионите нов вид помощ за изграждане на устойчиви икономики

На 29 септември 2017 регионите бяха поканени да кандидатстват за два пилотни проекта на Комисията. Ако бъдат избрани, регионите могат да се възползват от целева финансова и консултативна помощ от ЕС, за да трансформират икономиките
Прочети повече ...

Енергетика: Засилване на солидарността между държавите от Централна и Югоизточна Европа

Заместник-председателят на Комисията, отговарящ за енергийния съюз, Марош Шефчович, комисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете и министрите на енергетиката на 9 държави — членки на ЕС и на 8 договарящи
Прочети повече ...

Първо лято без такси за роуминг: Европейците усещат ползите от новите правила

Първото лято без такси за роуминг показва, че европейците са запознати с новите правила и са започнали да променят навиците си, когато пътуват в чужбина в рамките на ЕС. Според експресно проучване на Евробарометър, публикувано
Прочети повече ...

Напредък в изграждането на европейския стълб на социалните права Комисията продължава да работи върху установяването на справедливи и предвидими трудови договори

Европейската комисия предприе допълнителни обсъждания с професионалните съюзи и работодателските организации на равнище ЕС за начините за модернизиране на правилата за трудовите договори, за да станат тези договори
Прочети повече ...

Комисията създава форум от експерти за преодоляване на трансграничните пречки

С цел да бъде оползотворен пълният икономически потенциал на граничните региони на ЕС, в които живеят 150 милиона граждани, на 20 септември 2017 Комисията открива „Гранично координационно звено“. То ще предоставя на регионите
Прочети повече ...

Търговското споразумение между ЕС и Канада влиза в сила

От 21 септември 2017, всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между ЕС и Канада временно влиза в сила. Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер приветства това повратно събитие в търговската
Прочети повече ...

Евростат изяснява начина на отчитане в националните сметки на договорите за енергоспестяване с гарантиран резултат

На 19 септември 2017 Евростат (статистическата служба на Европейската комисия) публикува актуализирани указания относно отчитането на договорите за енергоспестяване с гарантиран резултат (ДЕСГР) в сметките на държавното
Прочети повече ...

Състоянието на Съюза през 2017 г. — пакет в областта на търговията: Европейската комисия предлага рамка за скрининг на преките чуждестранни инвестиции

В тазгодишната си реч относно състоянието на Съюза от 13 септември председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Нека да изясня нещо: ние не сме наивни привърженици на свободната търговия. Европа трябва
Прочети повече ...

Брексит: Европейската комисия публикува ръководни принципи относно Ирландия и Северна Ирландия

На 7 септември 2017 Европейската комисия изложи своите принципи за политическия диалог относно Ирландия и Северна Ирландия при преговорите за излизането на Великобритания от ЕС. В документа от 7 септември 2017 се заявява,
Прочети повече ...

Стажове в чужбина: Комисията дава тласък на дългосрочните стажове в рамките на ЕС

Комисията предоставя предварително финансиране за седем пилотни проекта, предлагащи дългосрочни стажове в чужбина. Целта на тези проекти е да се тестват пробни стажове в чужбина с продължителност поне 6 месеца в стремеж
Прочети повече ...

От 1 септември са задължителни нови, подобрени изпитвания за емисиите от автомобилите

Считано от 1 септември 2017 г. всички нови модели автомобили ще трябва да преминават нови, по-надеждни изпитвания за емисии при движение в реални условия („емисии при реални условия“ — ЕРУ), както и подобрено лабораторно
Прочети повече ...

Към по-справедлива верига за доставки на храни: Европейската комисия очаква предложения

На 16 август 2017 Европейската комисия започва обществена консултация в целия ЕС относно това как веригата за доставки на храни в ЕС да стане по-справедлива. Земеделски стопани, граждани и други заинтересовани страни се
Прочети повече ...

Европейска пролет? Последното проучване„ Стандартен Евробарометър“ показва, че оптимизмът нараства

Една година след референдума в Обединеното кралство растящо мнозинство от гражданите на ЕС са оптимисти за бъдещето на Европейския съюз. Почти мнозинството от европейците понастоящем са също оптимисти по отношение
Прочети повече ...

Европейската комисия започва обществена консултация относно здравното обслужване в контекста на цифровия единен пазар

На 20 юли 2017 Европейската комисия започва обществена консултация за начините, по които Европа следва да насърчава цифровите иновации в сферата на здравното обслужване, в полза на гражданите и здравните системи в Европа.
Прочети повече ...

Акриламид: гласуване в подкрепа на предложението на Комисията за намаляване на наличието му в храните

На 19 юли 2017 представителите на държавите членки гласуваха в подкрепа на предложението на Европейската комисия за намаляване на наличието на акриламид в храните. След като започне да се прилага новият регламент ще изисква
Прочети повече ...

Комисията подпомага регионите да създадат устойчива икономика в епохата на глобализация

Глобализацията донесе огромни ползи за по-слабо развитите икономики в света и много възможности за европейците, но докато ползите са за всички, то разходите често се понасят неравномерно, както бе подчертано в документа
Прочети повече ...

Бъдещето на финансите на ЕС: Група на високо равнище излиза с предложения за опростяване на достъпа до фондовете на ЕС

На 11 юли 2017 групата от независими експерти по политиката на сближаване представи окончателния си доклад за по-опростена рамка на фондовете на ЕС след 2020 г. Макар че постиженията на политиката на сближаване на ЕС са безспорни,
Прочети повече ...

Обществена консултация посочва предизвикателствата пред бъдещата обща селскостопанска политика

Според резултатите от консултацията селскостопанската политика се управлява най-добре на равнище ЕС, тъй като така се поставя ударение върху основни въпроси като подкрепата за земеделските стопани и опазването на околната
Прочети повече ...

Спазването на правото на ЕС от страна на държавите членки: все още недостатъчно

В Годишния доклад от 6 юли 2017 относно мониторинга върху прилагането на правото на ЕС се описва начинът, по който Комисията е контролирала и прилагала правото на Съюза през 2016 г.[1]. Онлайн Информационното табло за единния
Прочети повече ...

Нов обзор показва ролята на културата и творчеството за благосъстоянието на градовете

На 6 юли 2017 Европейската комисия публикува първото по рода си издание „Обзор на градовете на културата и творчеството“. Този нов инструмент предоставя сравними данни за постиженията на европейските градове в девет измерения,
Прочети повече ...

Комисията стартира нов общоевропейски знак за пенсия по схема за лично пенсионно осигуряване с цел да помогне на потребителите да спестяват за пенсия

Благодарение на плановете на Комисията за създаване на нов клас пенсионни продукти европейските потребители ще могат скоро да се възползват от повече възможности за избор, когато спестяват за пенсия. Предложението от
Прочети повече ...

Антимикробна резистентност: С нов план за действие Комисията засилва борбата

На 29 юни 2017 Комисията прие нов план за действие за борбата с антимикробната резистентност (АМР) — нарастваща заплаха, която всяка година причинява смъртта на 25 000 души и загуба от 1,5 милиарда евро в ЕС. Планът за действие
Прочети повече ...

Бюджет на ЕС, адаптиран към утрешните предизвикателства: Комисията започва дебат за бъдещето на финансите на ЕС

Европейските граждани очакват от Съюза да прави повече за тях. В момент, в който ЕС повече от всякога предоставя права и закриля своите граждани, неговите ресурси продължават да бъдат подложени на силен натиск. Докато
Прочети повече ...

Доклад: Протекционизмът нараства, ЕС се бори успешно с пречките пред търговията

Съществуват 372 пречки пред търговията по света — с 10 % повече през 2016 г. Европейските износители отчетоха увеличение от 10 % в броя на пречките пред търговията само през 2016 г. Тези 372 пречки са били създадени в края на миналата
Прочети повече ...

Влизат в сила по-строги правила на ЕС за борба с изпирането на пари, укриването на данъци и финансирането на тероризма

Комисията на Юнкер издигна борбата с укриването на данъци, изпирането на пари и финансирането на тероризма като един от своите приоритети. На 26 юни 2017 влезе в сила Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари.
Прочети повече ...

Инвестиции в транспорта на ЕС: Комисията предлага 2,7 милиарда евро за 152 проекта

На 23 юни 2017 Европейската комисия предложи да инвестира 2,7 милиарда евро в 152 транспортни проекта от ключовo значение, които подкрепят конкурентоспособната, чиста и свързана мобилност в Европа. За целта Комисията стриктно
Прочети повече ...

Комисията подготви нови правила за прозрачност за посредниците в областта на данъчното планиране

На 21 юни 2017 Европейската комисия предложи нови строги правила за прозрачност, които ще са приложими за посредниците — като например данъчни консултанти, счетоводители, банки и адвокати, — които изготвят и предлагат схеми
Прочети повече ...

30 години обмен в чужбина по линия на програмата „Еразъм“: Комисията въвежда мобилно приложение по повод годишнината

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и председателят на Европейския парламент Антонио Таяни бяха сред главните участници в честванията в Европейския парламент в Страсбург по случай 30-та годишнина на
Прочети повече ...

Доизграждане на съюза на капиталовите пазари: надграждане въз основа на първите постижения

На 8 юни 2017 Комисията предприе допълнителни стъпки в подкрепа на Съюза на капиталовите пазари (СКП) — ключов проект на Комисията, председателствана от г-н Юнкер, за стимулиране на създаването на работни места и на растежа
Прочети повече ...

Европа в движение: Европейската комисията предприема действия за екологосъобразна, конкурентоспособна и свързана мобилност

На 31 май 2017 Европейската комисия предприема действия за модернизиране на европейската мобилност и транспорт. Целта е да се помогне на този сектор да запази своята конкурентоспособност в процеса на социално справедлив
Прочети повече ...

Комисията представя възможни начини за задълбочаване на европейския икономически и паричен съюз

След като на 1 март представи своята Бяла книга за бъдещето на Европа, сега Комисията излага възможни начини за задълбочаване на европейския икономически и паричен съюз. Публикуваният на 31 май 2017 документ за размисъл се
Прочети повече ...

Инициатива за младежта: Комисията представя стратегия за качествено, приобщаващо и ориентирано към бъдещето образование

На 30 май 2017 Комисията прие нови инициативи относно училищното и висшето образование, включително предложение за проследяване на дипломираните висшисти, за да се помогне на държавите членки да събират информация какво
Прочети повече ...

Европейски диалог по въпросите на уменията и миграцията: работодателите и Комисията се обединяват с цел интеграция на мигрантите

На 23 май 2017 комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството, Димитрис Аврамопулос, и комисарят по въпросите на заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, Мариан Тейсен са домакини
Прочети повече ...

Европейската комисия получава мандат да започне преговори с Обединеното кралство

Европейската комисия приветства решението на Съвета от 22 май 2017 да разреши започване на преговорите по член 50 с Обединеното кралство и да определи Комисията за преговарящ от името на Съюза. Комисията също така приветства
Прочети повече ...

Eвропейски семестър — 2017 г. Пролетен пакет: Комисията публикува специфични за всяка държава препоръки

Държавите членки трябва да използват възможността, която предлага икономическото възстановяване, за да продължат структурните реформи, да дадат тласък на инвестициите и да укрепят своите публични финанси. Приоритетите
Прочети повече ...

Държавна помощ: Комисията опростява правилата за публични инвестиции в пристанища, летища, култура и най-отдалечените региони

Европейската комисия одобри на 17 май 2017 нови правила за държавна помощ, с които някои мерки за публична подкрепа за пристанища, летища, култура и най-отдалечените региони се освобождават от предварителен контрол на Комисията.
Прочети повече ...

Европейска програма за сигурност: Комисията очертава нов подход към оперативната съвместимост на информационните системи

На 16 май 2017 Европейската комисия представи седмия по ред доклад за постигнатия напредък по създаването на ефективен и истински Съюз на сигурност. Освен че представя актуална информация за постигнатия напредък по ключови
Прочети повече ...

Антитръстови въпроси: Комисията публикува окончателен доклад във връзка с отрасловото проучване на електронната търговия

В окончателния доклад на Европейската комисия във връзка с отрасловото проучване на електронната търговия се посочват търговски практики, които могат да ограничат конкуренцията. Това позволява на Комисията да прилага
Прочети повече ...

Цифров единен пазар: Комисията призовава за бързо приемане на ключовите предложения и посочва кои са предизвикателствата

В средата на мандата си на 10 май 2017 Европейската комисия публикува междинния преглед на стратегията за цифровия единен пазар. В него Комисията прави преглед на постигнатия напредък, призовава съзаконодателите към бързи
Прочети повече ...

Комисията започва процес на размисъл относно извличането на ползите от глобализацията

След Бялата книга на Комисията за бъдещето на Европа, представена на 1 март, Комисията публикува на 10 май 2017 своя документ за размисъл относно извличането на ползите от глобализацията. Опирайки се на обективна оценка на
Прочети повече ...

Представяне на нови възможности за търговия и бизнес между Йордания и ЕС

На 3 май 2017 Европейският съюз и Йордания укрепиха допълнително тясното си партньорство на двустранна среща на високо равнище, на която бяха изтъкнати нарасналите възможности за търговия, бизнес и инвестиции в Йордания.
Прочети повече ...

Визова реципрочност: Комисията отговаря на Парламента

На 2 май 2017 Европейската комисия отговори на резолюцията на Европейския парламент, в която беше призована да приеме делегиран акт за суспендиране на безвизовия режим за канадските и американските граждани. Комисията
Прочети повече ...

Нов план за действие за подпомагане на регионите в усилията им да съхранят биологичното разнообразие и да извлекат икономически ползи от опазването на природата

В интерес на гражданите и икономиката на ЕС Европейската комисия прие нов план за действие за подобряване на опазването на природата и биологичното разнообразие. Планът включва 15 действия, които трябва да бъдат изпълнени
Прочети повече ...

Комисията докладва как политиката на сближаване на ЕС може да помогне на регионите с ниски доходи и слаб растеж

В публикуван на 11 април 2017 доклад за регионите в ЕС, изоставащи в растежа и благосъстоянието, Комисията определя ясни пътища за подпомагане на стратегиите за регионален растеж чрез средства от ЕС. Направена е оценка какво
Прочети повече ...

Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 г.: правосъдните системи стават по-ефективни, но продължават да съществуват предизвикателства

На 10 април 2017 Европейската комисия публикува Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 г., в което се прави сравнителен преглед на ефикасността, качеството и независимостта на правосъдните системи на
Прочети повече ...

Политиката на сближаване допринася за подобряване на инвестиционната среда в Европа, сочи нов доклад на Комисията

Въвеждането на предварителни условия за държавите членки за получаването на финансови средства от европейските структурни и инвестиционни фондове е един от основните елементи на реформата на политиката на сближаване
Прочети повече ...

Комисията подпомага мобилността на младите хора в Европа

На 27 март 2017 Европейската комисия представи инициатива в рамките на програма „Еразъм+“ за допълнително подпомагане на обучението и мобилността на младите европейци. Инициативата, наречена Move2Learn, Learn2Move (Движи се, за да
Прочети повече ...

Антитръст: Предложение на Комисията относно още по-ефективни действия в областта на правоприлагането от страна на националните органи по конкуренцията в полза на работните места и растежа

Европейската комисия предложи нови правила, които да позволят на органите по конкуренцията на държавите членки да бъдат по-ефективни при прилагането на антитръстовите правила на ЕС. Целта на предложението е да се гарантира,
Прочети повече ...

Европейският социален фонд отбелязва 60-ата си годишнина — 6 десетилетия на инвестиране в хората

През 2017 г. отбелязваме 60-ата годишнина на Европейския социален фонд (ЕСФ) — най-стария и основен инструмент на Европа за инвестиране в хората. Днес той е важен двигател за създаването на работни места, насърчаването на по-добро
Прочети повече ...

ЕК и органите за защита на потребителите на държавите членки изискват от дружествата, управляващи социалните медии, да спазват правилата на ЕС за защита на потребителите

Органите и организациите за защита на потребителите в ЕС получават все по-голям брой оплаквания от потребители, станали жертва на мошеничества и измами при използване на уебсайтове на социалните медии, както и от такива,
Прочети повече ...

Вносът на биологични продукти от Норвегия и Исландия в ЕС се възобновява

Биологични продукти от Норвегия и Исландия, включително норвежка биологична сьомга, отново могат да бъдат внасяни в Европейския съюз и продавани като съответстващи на правилата на Съюза за биологични продукти, след като
Прочети повече ...

Антитръст: Комисията приканва за становища по ангажиментите на Газпром по отношение на централно- и източноевропейските газови пазари

Европейската комисия приканва всички заинтересовани страни да предоставят становища относно представените от Газпром ангажименти в отговор на опасенията на Комисията, свързани с конкуренцията на газовите пазари в Централна
Прочети повече ...

Награда на ЕС за жени в областта на иновациите за 2017 г.: Комисията награди четири изявени жени предприемачи

На церемония, проведена в Брюксел на Международния ден на жената, комисар Карлош Моедаш и заместник-председателят на Европейския парламент Марейд Макгинес обявиха четирите победителки в конкурса за финансираната от „Хоризонт
Прочети повече ...

Десет години европейска солидарност чрез Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

Преди десет години Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) започна своята дейност. Фондът е практически израз на европейската солидарност, тъй като предоставя финансова подкрепа на държавите членки
Прочети повече ...

До каква степен е цифровизирана вашата страна? Европа отбелязва напредък, но все още съществуват различия в областта на цифровите технологии

Индексът за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2017 г. показва, че ЕС бележи напредък, но различията между най-добрите в областта на цифровите технологии и тези с по-слаби резултати са все
Прочети повече ...

Зимен пакет на европейския семестър: преглед на напредъка на държавите членки при изпълнението на икономическите и социалните приоритети

Европейската комисия публикува на 22 февруари 2017 своя годишен анализ на икономическата и социалната ситуация в държавите членки, в това число оценка на все още съществуващите дисбаланси. Освен това тя публикува доклад
Прочети повече ...

ЕС приветства влизането в сила на Споразумението на СТО за улесняване на търговията

Споразумението за улесняване на търговията (СУТ), което е най-значимото многостранно търговско споразумение, сключено от създаването на Световната търговска организация (СТО) през 1995 г., днес влиза в сила. Ратифицирането
Прочети повече ...

Европейската комисия приветства подкрепата на Парламента за търговското споразумение с Канада

ВИТС бележи началото на нова ера в отношенията между ЕС и Канада. На 15 февруари 2017 Европейският парламент гласува в полза на всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между ЕС и Канада, с което приключи
Прочети повече ...

1 млрд. евро за увеличаване на ефективността на частните инвестиции в европейската транспортна инфраструктура

Нова покана за представяне на предложения ще съчетае Механизма за свързване на Европа (МСЕ) с други източници на финансиране, включително Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). Европейската комисия въвежда
Прочети повече ...

Цифров единен пазар: Преговарящите от ЕС се договориха за нови правила, позволяващи на европейците да ползват услуги за онлайн съдържание, докато пътуват в чужбина

Правилата ще отразяват новите начини, по които европейците ползват културни и развлекателни услуги в интернет, когато пътуват из ЕС. Европейците скоро ще могат да използват напълно своите онлайн абонаменти за филми,
Прочети повече ...

Преглед на изпълнението на политиките за околната среда — нов начин за подпомагане на държавите членки при прилагането на правилата на ЕС в полза на гражданите, администрациите и икономиката

Подобряване на прилагането на правилата на ЕС в областта на управлението на отпадъците, природата и биологичното разнообразие, качеството на въздуха и качеството и управлението на водите. На 6 февруари 2017 Комисията прие
Прочети повече ...

Европейската комисия започва обществена консултация за бъдещето на Общата селскостопанска политика

Модернизацията и опростяването на Общата селскостопанска политика (ОСП), която е една от най-старите политики на Европейския съюз, ще му позволят по-добре да отговори на днешните социални, политически, екологични и икономически
Прочети повече ...

СТО отсъди в полза на ЕС в спора с Русия за митата върху лекотоварните превозни средства

Специализираната група на Световната търговска организация (СТО) обяви на 27 януари 2017 за незаконни налаганите от Русия антидъмпингови мита, които възпрепятстват износа на италиански и германски лекотоварни превозни
Прочети повече ...

Нови данни показват рекорден брой участници в Еразъм+

На 26 януари 2017 Европейската комисия публикува нови данни, показващи, че програмата на ЕС за образование и обучение, чиято 30-годишнина се отбелязва през тази година, е по-успешна и достъпна от когато и да било. През 2015 г. програмата
Прочети повече ...

Кръгова икономика: Комисията изпълнява обещанията си, предлага насоки за оползотворяване на енергия от отпадъци и работи с ЕИБ за стимулиране на инвестициите

На 26 януари 2017, една година, след като прие пакета от мерки за кръговата икономика, Комисията представя доклад за изпълнението и напредъка по ключови инициативи от своя план за действие от 2015 г. Освен доклада Комисията:
Прочети повече ...

Дружествата за отдаване на автомобили под наем подобряват отношението си към потребителите, благодарение на правоприлагането в рамките на ЕС

Случвало ли ви се е да наемете автомобил онлайн, а когато отидете на гишето за отдаване под наем да установите, че трябва да платите по-висока цена? Миналата година това се е случило на 2000 потребители в Европа. Те са съобщили
Прочети повече ...

Комисията предлага подобрен достъп до пазара за Шри Ланка като стимул за реформи

Премахването на митата ще бъде съпроводено от строг мониторинг и ще зависи от трайния ангажимент на страната по отношение на устойчивото развитие, правата на човека и доброто управление. На 11 януари 2017 Комисията предложи
Прочети повече ...

Комисията приветства влизането в сила на новите разпоредби за прозрачност за данъчните становища

Комисията приветства влизането в сила на новите разпоредби, с които се гарантира, че държавите членки ще разполагат с цялата необходима информация за данъчните становища, издадени на многонационални дружества в други
Прочети повече ...

Европейска комисия - Съобщение за медиите План за инвестиции за Европа — набраната инерция се запазва благодарение на споразуменията по ЕФСИ във всички страни от ЕС

Споразумението от 23 декември 2016 в Кипър означава, че Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) вече помага за стимулиране на инвестициите в целия ЕС. Европейската комисия приветства новината, че с постигнатото
Прочети повече ...

Комисията определя стратегическата перспектива за митническия съюз на ЕС

На 21 декември 2016 Европейската комисия прие своя дългосрочен план, с който да се даде нов тласък на управлението на митническия съюз — основен стълб на Европейския съюз за подкрепа и защита на единния пазар. Ролята на митническите
Прочети повече ...

Прегледът на развитията в сферата на трудовата заетост и социалната сфера в Европа показва, че заетостта се увеличава, бедността намалява, а сферата на труда се променя

Резултатите от последния годишен преглед на развитията в сферата на заетостта и социалната сфера, който беше публикуван на 20 декември 2016, са окуражителни. Създадени са около 3 милиона работни места и заетостта се е увеличила,
Прочети повече ...

Стоманодобив: Комисията приветства новия глобален форум за справяне с първопричините за свръхкапацитета

На 16 декември 2016 Европейската комисия приветства създаването на новия Глобален форум по проблемите на свръхкапацитета в стоманодобива. Форумът има за цел да се намери решение на проблема със свръхкапацитета в световната
Прочети повече ...

Програма за градовете: По нова покана ще бъдат предоставени 50 млн. евро за проекти за решаване на предизвикателства пред градовете

На 16 декември 2016 Комисията даде начало на втора покана за представяне на предложения за проекти по инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“. Тя е на стойност 50 млн. евро и градовете могат да кандидатстват
Прочети повече ...

Комисията приветства постигнатото политическо съгласие за подобряване на мобилните интернет услуги чрез използването на висококачествени радиочестоти

Европейският парламент, Съветът и Комисията постигнаха съгласие относно начините за координиране на използването на радиочестотната лента на 700 MHz за осигуряването на мобилни интернет услуги за всички европейски граждани
Прочети повече ...

„Галилео“ започва работа!

На 15 декември 2016 г. Европейската система за спътникова навигация „Галилео“ започна да предоставя първоначалните си услуги на публичните органи, стопанските субекти и гражданите. Заместник–председателят на Комисията
Прочети повече ...

Съюз, който постига по-бързи и по-добри резултати: три институции подписват съвместна декларация за законодателните приоритети на ЕС за 2017 г

Председателят на Европейския парламент Мартин Шулц, ротационният председател на Съвета Роберт Фицо и председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер подписаха на 13 декември 2016 първата по рода си съвместна декларация,
Прочети повече ...

Европейската комисия и канадското правителство организират дискусии за многостранен инвестиционен съд

Европейската комисия работи по ангажимента си за създаване на постоянен многостранен инвестиционен съд, който да взема решения по инвестиционни спорове. На 13 и 14 декември 2016 Европейската комисия и канадското правителство
Прочети повече ...

Предложението на Комисията за актуализиране на правилата на ЕС относно координацията на системите за социална сигурност залага на справедливостта

На 13 декември 2016 Европейската комисия представи преразгледано законодателство на ЕС в областта на координацията на социалната сигурност. Като част от работната програма на Комисията за 2016 г. то отразява усилията ѝ за
Прочети повече ...

Право на ЕС: в интерес на гражданите, потребителите и предприятията Комисията засилва прилагането на правото на ЕС

На 13 декември 2016 Комисията оповести как в интерес на гражданите, потребителите и предприятията ще увеличи усилията си за прилагане, изпълнение и привеждане в действие на правото на ЕС. Общите европейски правила са всекидневно
Прочети повече ...

Споделете в социалните мрежи