БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

 • ИАНМСП

  Open or Close
  Изпълнителна Агенция За Насърчаване На Малките И Средните Предприятия - http://www.bepc.government.bg
 • Enterprise Europe Network България

  Open or Close
  Enterprise Europe Network е най-голямата информационно-консултантска мрежа в Европа. Целта на новата европейска мрежа е да подпомага малките и средните предприятия в развитието на техния иновативен потенциал и да повиши информираността им за политиките на Европейската комисия, насочени към бизнеса. Enterprise Europe Network е наследник на 370 Евро Инфо Центъра и 250 организации ангажирани в дейността на 71 иновационни центъра в Европа. Новата мрежа включва над 500 организации и около 4000 опитни професионалисти от 40 държави. Мрежата функционира в 27-те страни–членки на Европейския съюз, в страните кандидатки – Турция и Македония, в страните от Европейското икономическо пространство – Норвегия и Исландия, и в други страни като Армения, Израел и Швейцария. - http://enterprise-europe-network.bg
 • Програми на ЕС

  Open or Close
  Актуални конкурси на страницата на Представителството на Европейската комисия в България - http://ec.europa.eu/bulgaria/finance_business/calls_proposals/index_bg.htm
 • Мрежа на JOBS

  Open or Close
  Проект "Заетост чрез подкрепа на бизнеса" (JOBS) се осъществява от Министерството на труда и социалната политика с подкрепата на Програмата на ООН за развитие (ПРООН). Основната му цел е чрез подпомагане на микро, малки предприятия и земеделски стопанства в райони с висока безработица да създаде устойчива среда за разкриване на нови работни места. Към момента JOBS е изградил мрежа от 37 бизнес центрове и бизнес инкубатори в цялата страна. - http://www.undp.bg/projects.php?id=945
 • Център за икономическо развитие

  Open or Close
  Центърът за ukoнoмuчecko развитие е неправителствена организация, създа­дена през септември 1997 година. Една от целите му е да подпомага обществената дuckycuя по основни въпроси на ukoномичeckаmа noлumuka и да развива сътрудничеството между държавната админис­трация, частния cekmop, образователните инс­титуции и неправителствените организации при решаване на проблемите в областта на ukoномukama. - http://www.ced.bg