БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Членства на БЦП МСП - Русе
1. Член на Ръководна група по Дунавската стратегия за Приоритетна област 8 “Подкрепа за конкурентоспособността на предприятията, включително развитие на клъстъри”;
2. Член на Ръководна група по Дунавската стратегия за Приоритетна област 9 “Инвестиции в хора и умения”;
3. Член на Секторна група „Туризъм и културно наследство” на Enterprise Europe Network;
4. Член на Секторна група „Творчески индустрии” на Enterprise Europe Network;
5. Член на Дунавски център по компетенции в туризма.