БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Русенският Бизнес Център за подпомагане на МСП е регистриран през януари 1996 година като нестопанска организация от следните организации-учредителки: Регионален съюз за стопанска инициатива, Община Русе, Русенска търговско-индустриална камара и Стопанска камара-Русе. Той започва да функционира през април 1996 година и до настоящия момент работи ефективно благодарение както на усилията на своя персонал и привлечените консултанти, така и на сътрудничеството от страна на Делегацията на Европейската комисия и програма EURADA-PHARE. Основната мисия на БЦП МСП- Русе е да подпомага с всички възможни средства бизнеса в Северен Централен регион – особено малките и средни предприятия, и да стимулира тяхното развитие, както и да координира, обхваща и допълва дейността на всички организации и структури, подпомагащи малките и средни предприятия и да установява контакти на местно, национално и международно ниво. БЦП МСП насърчава контактите, ориентирани към постоянни комуникации между организациите и структурите в помощ на бизнеса на местно ниво, както и между тях и подобни на тях в други региони на страната и чужбина. Той играе важна роля за улесняване на връзките между малките и средни предприятия и споменатите структури и организации относно дефинирането на проблемите, предоставяне на информация и ориентиране към подходяща структура или решаване на проблема в самия Бизнес Център ако той е в неговите компетенции.

Как работи Бизнес Центърът (виж картината по долу)

Stacks Image 743
Stacks Image 746