БСЦ МСП-Русе

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Дейността на БЦП на МСП обхваща следните основни области:

 • предоставяне на помощ и услуги на заинтересовани чуждестранни бизнесмени, консултанти и бизнес групи;
 • възможности за подпомагане на потенциални инвеститори при търсенето на подходящ партньор; юридически, митнически, счетоводни и данъчни консултации;
 • идентифициране на подходящи кредитополучатели и разработване на бизнес планове; познаване на бизнес средата и фирмите в региона;
 • идентифициране на подходящите партньори за установяването на джойнт венчъри и съвместни производства;
 • възможности за закупуване на машини и оборудване чрез лизинговото дружество БЦ Лизинг Русе ЕООД, създадено от БЦП МСП;
 • готовност за сътрудничество по съществуващи и нови програми и проекти;
 • консултации от висококвалифицирани експерти, давани на предприемачите относно всички интересуващи ги въпроси;
 • организация на семинари, форуми, конференции;
 • организиране на обучения;
 • организирани други обществени прояви.

Информация

За да осигури разпространяването на коректна и навременна информация Бизнес Центърът работи в тясно сътрудничество с всички местни медии. Радиостанциите отделят определено време от седмичните си емисии за информация от БЦП МСП. Местните всекидневници публикуват статии и интервюта, посветени на дейностите и събитията, организирани от Центъра. Регионалният телевизионен център и кабелните оператори редовно отразяват дейността на Бизнес Центъра и някои от материалите са излъчени по Българска национална телевизия и един път по Euro News.

Бизнес Центърът работи и като Интернет доставчик с участието си от 1997 година в ELITS ООД със 75% участие. След инициирането на създаването на акционерното дружество ELITSAT, доставчик на едро за Северна България чрез сателитната си връзка с Loral-Orion до май 2002, до 2004 с UUNet Виена, а в момента с оптична връзка през Level3 Франкфурт, БЦП МСП все още държи част от акциите. В момента е започнало изграждането на оптични и радио връзки в малки населени в областта.

Enterprise Europe Network – от 1999 до 2007 включително БЦП МСП е организация-домакин на Евро Инфо Център BG812, част 8-те ЕИЦ от официалната мрежа на Европейската комисия в подкрепа на бизнеса. От началото на 2008 година мрежата на Евро Инфо Центровете се сля с другата голяма европейска мрежа – Европейски иновационни центрове, под името Enterprise Europe Network. С помощта на модерни електронни комуникации, които свързват отделните точки помежду им и с Европейската комисия в Брюксел, Центровете имат достъп до актуална информация, която може да отговори на запитванията на всяка една фирма и организация. Мрежата е съставена от повече от 500 контактни точки с повече от 4000 експерта в около 40 държави. БЦП МСП участва в Секторна група „Туризъм и Културно Наследство” на Мрежата, която група включва членове от 15 държави от ЕС и в Секторна група „Креативни индустрии”, в която членуват повече от 10 европейски държави.

Услуги, консултации и обучения
 • Възможности за подпомагане на потенциални инвеститори при търсенето на подходящ партньор;
 • Юридически, митнически, счетоводни и данъчни консултации;
 • Разработване на бизнес план;
 • Идентифициране на подходящите партньори за установяването на джойнт венчъри и съвместни производства;
 • Подготовка на необходимите документи за кандидатстване за грантово финансиране по ЕС или други международни програми, включително разработването на проектните предложения;
 • Помощ при подаването на проекта, проверка на статута на документацията по време на процеса на оценка;
 • Помощ при изпълнението и управлението на проекта;
 • Други услуги по ЕС и други международни грантови схеми;
 • Услуги в областта на публично-частните партньорства;
 • Трансгранично сътрудничество – Бизнес Центъра е работил като Секретариат и Контрактираща организация за трансграничен регион България-Румъния, по програма ФАР КРЕДО, по-късно прераснала във ФАР ТГС. Задачата му беше да подпомага кандидатите при разработването на проектите и последващ мониторинг на изпълнението на 7-те одобрени проекта за трансгранично сътрудничество;
 • PUM Senior Exports – от 1996 година до закриването на програмата за България след приемането на страната за членка на ЕС, БЦП МСП е регионален представител на тази програма, финансирана от Холандското правителство. Програмата предоставяше холандски консултанти с дългогодишен опит за разрешаване на специфични проблеми и повишаване на конкурентоспособността на българските фирми;

Финансови инструменти:
 • Бизнес инкубатори за подпомагане старта на производствени фирми – първият бизнес инкубатор в България е стартиран от БЦП МСП през 1997 в условия на хиперинфлация като пилотен проект. През 1998 година БЦ стартира втори бизнес инкубатор със средства на Република Австрия. Въпреки тежките икономически условия по онова време БЦП МСП доказа, че утвърдената световна практика на бизнес инкубиране може да работи в българска бизнес среда. Тя се възприе от Българското правителство като национална политика за борба с безработицата и насърчаване на предприемачеството. БЦП МСП е стартирал и трети инкубатор както и т. нар. „Виртуален инкубатор” – фирмите използват заем за стартиране на бизнес или машинен лизинг или и двете, без да ползват помещения. Две от фирмите от виртуалния инкубатор се занимават с високи технологии. Бизнес центърът подпомага инициативата на Русенски университет за Бизнес Инкубатор JUNIOR, който подпомага изявени студенти в подготовката им за реалната бизнес среда. БЦП МСП е предал своето ноу-хау и на Университетския бизнес инкубатор в Гюргево, Румъния. БЦП МСП подпомогна старта на бизнес инкубатори в цялата страна. Важно е да се отбележи, че голяма част от фирмите, кандидатстващи и приети в програмата БИ, до момента не са развивали дейност, т.е. те тепърва започват своя бизнес. Статистиката сочи, че 97% от инкубираните фирми са производствени – високотехнологични, хранително-вкусова промишленост, текстил и селско стопанство. Останалите 3% са от сектора на услугите.
 • Машинен лизинг – с финансовата подкрепа на Външно министерство на Република Австрия БЦП МСП осъществи успешен проект “Машинен лизинг”, и като резултат основа БЦ Лизинг Русе ЕООД – търговска фирма, чиято дейност и мисия е да подпомага развитието на промишлеността в страната чрез предлагане на възможности за закупуване на лизинг на машини, техническо оборудване и превозни средства.
 • Гаранционен фонд – През 2001 година с финансов ресурс на програма ПЛЕДЖ на Американския департамент по труда е създаден като пилотен проект регионален Гаранционен фонд, който предлага гаранции при теглене на банков заем и по този начин спомогна за “отпушване” на банковото финансиране на местно ниво за малък бизнес.
 • Малки кредити за екологично чисто земеделие – Бизнес компонент по проект на Световна банка “Възстановяване на влажни зони и намаляване на замърсяването” – Проектът покрива териториите на Национален парк „Персина” и „Калимок-Бръшлян”, вкл. и Област Русе и се финансира от Световна банка. БЦП МСП управлява бизнес компонента на този проект, финансиран от Външно министерство на Австрийското правителство, който цели подпомагането на устойчиво развитие, създаване на нови работни места, осигуряване на условия за самонаемане и създаване на трайна заетост, чрез подпомагане на екологосъобразно селско стопанство.
 • Линия “Малки кредити” – БЦП МСП предлага линия “Малки кредити” за клиентите си с цел да улесни достъпа на малките и средните предприятия до средства за развитие на своята дейност. Лизинговата фирма на БЦП МСП управлява тази линия.

Инвестиции

БЦП МСП притежава опит с немски и италиански инвеститори, които е консултирал във връзка с общата икономическа ситуация, законодателството, данъчните разпоредби, българското счетоводство и регистрацията на техни фирми в България. Бизнес Центърът разполага с богата база данни за фирмите в региона и организира срещи между българските фирми и чуждестранните инвеститори, като подпомага намирането на надеждни партньори за джойнт венчъри. В един от тези случаи за инвестиране на собствен рисков портфейл от немски предприемач, консултант от БЦП МСП е генерален представител и действа от името на немски предприемач, а самата фирма на инвеститора е регистрирана в Русе от Бизнес Центъра. БЦП МСП предоставя помощ при конкретни проучвания на инвеститори, както и при случаи на търсене на надеждни партньори за инвестиране на рисков капитал, регистрация на фирма, набиране на персонал, офис услуги и др.

Компетенции и възможности

БЦП МСП е член на БАРДА (Българска асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центровете) от 1997 до 2010. Изпълнителният директор на БЦП МСП е член на регионални и национални работни групи за стратегическо планиране и регионално икономическо развитие, Структурни и Предприсъединителни фондове. Изпълнителният директор на БЦП МСП е бил Председател на Управителния съвет на БАРДА от края на 2003 до април 2009 год. Бизнес Центърът е и единствената българска организация – редовен член на Европейската асоциация на агенциите за регионално развитие EURADA.

Специализация – специалистите на Бизнес центъра са обучени от Генерална дирекция “Предприятия и индустрия” на Европейската комисия в Брюксел и от други международни институции и са запознати с формирането и управлението на клъстърови структури, предоставяне на услуги, свързани с електронните пазари, Структурни фондове на ЕС, разработка и управление на европейски проекти, управление на местното икономическо развитие, бизнес и мениджмънт, управление на финансови инструменти.

Екипът на Бизнес Центъра и на Евро Инфо Центъра са разработили продуктите си PDA и WAP, позволяващи достъп през мобилен телефон до информационната система на БЦП МСП и конференциите й. За тези услуги бившият ЕИЦ BG812 беше отличен от Генерална дирекция “Предприятия” на Европейската комисия като добра практика на официалната интернет страница на бившата мрежа на Евро Инфо Центровете. Компютърните специалисти на Бизнес Центъра работят в тясно сътрудничество с Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации на Генерална дирекция “Предприятия и индустрия” по базата данни с оферти на мрежата на Enterprise Europe Network и подпомагат местни фирми в разработването на интернет страници и е-услуги.

Целта на всички изброени дейности е да се съгласуват интересите на партньорите и да се подпомогнат в осъществяването на контактите си.